لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16123آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
6049آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1387/08/11منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--696علوم انسانیدانلود فایل
6283آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/02/03منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--696علوم انسانیدانلود فایل
6920آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--869علوم انسانیدانلود فایل
16351آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13990403علوم انسانیدانلود فایل
6748آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوسته1384/08/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--562علوم انسانیدانلود فایل
6454آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
6526آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
6282آموزش زبان ژاپنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--97علوم انسانیدانلود فایل
2578آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم زیستی--13990403علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰