لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5258باستان شناسیکارشناسی پیوسته1365/02/06منسوختدوینباستان شناسی--81علوم اجتماعیدانلود فایل
5527بانکداری اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدوینعلوم اقتصادی--655علوم اجتماعیدانلود فایل
5644برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1397/12/19فعالبازنگریعلوم اجتماعی--1020علوم اجتماعیدانلود فایل
5482برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--152علوم اجتماعیدانلود فایل
1203برنامه ریزی و تحلیل سیستمهاکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--436فنی و مهندسیدانلود فایل
4060بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--673دامپزشکیدانلود فایل
4061بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--673دامپزشکیدانلود فایل
2580بیم سنجیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدوینآمار--785علوم پایهدانلود فایل
2001659بیمهکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--545علمی و کاربردیدانلود فایل
5259تاریخکارشناسی پیوسته1375/10/21فعالتدوینعلوم تاریخی--474علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰