لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16085علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1396/01/30فعالبازنگریالهیات--13960130علوم انسانیدانلود فایل
6004علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1369/04/17منسوختدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
6992علوم قرآن وحدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
6849فقه حنفیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6071فقه شافعیدکتری تخصصی1379/11/02فعالتدوینالهیات--407علوم انسانیدانلود فایل
6848فقه شافعیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6991فقه شافعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14فعالتدوینالهیات--306علوم انسانیدانلود فایل
6843فقه و اصولکارشناسی پیوسته1368/12/13فعالتدوینالهیات--188علوم انسانیدانلود فایل
16427فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1395/11/23فعالبازنگریالهیات--882علوم انسانیدانلود فایل
6850فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--185علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰