لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002593امور دولتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکاردانی ناپیوسته1367/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--269علمی و کاربردیدانلود فایل
6751تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینعلوم تربیتی--561علوم انسانیدانلود فایل
6752تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطهکارشناسی ناپیوسته1380/10/23منسوخبازنگریعلوم تربیتی--561علوم انسانیدانلود فایل
1486مهندسی شیمی گرایش پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1487مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1488مهندسی شیمی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1489مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1490مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1491مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1492مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰