لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6714انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--621علوم انسانیدانلود فایل
6715انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--621علوم انسانیدانلود فایل
6716انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--621علوم انسانیدانلود فایل
1237انتقالکارشناسی پیوسته1372/04/19منسوختدوینمهندسی برق--184فنی و مهندسیدانلود فایل
5253ایران شناسیکارشناسی پیوسته1383/12/22فعالتدوینعلوم تاریخی--602علوم اجتماعیدانلود فایل
9079ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/09/05منسوخبازنگریمهندسی صنایع--956فنی و مهندسیدانلود فایل
9009ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/05/03فعالبازنگریمهندسی صنایع--993فنی و مهندسیدانلود فایل
7220بازیگریکارشناسی پیوسته1394/06/07فعالبازنگریهنرهای نمایشی--757هنر و معماریدانلود فایل
7219بازیگری - کارگردانیکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوختدوینهنرهای نمایشی--328هنر و معماریدانلود فایل
5642باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریباستان شناسی--1051علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰