لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3053علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3052علوم جنگل گرایش مهندسی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3470علوم دامیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3448علوم دامی گرایش تغذیه دامدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3453علوم دامی گرایش تغذیه دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3449علوم دامی گرایش تغذیه طیوردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3454علوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3455علوم دامی گرایش زنبور عسلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3447علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیوردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
3452علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام وطیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰