لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت فراورده‌های دامیکاردانی ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینکشاورزی--367علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت مواد غذایی با منشا دامیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی ناپیوسته1386/01/25منسوختدوینکشاورزی--88علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--409دامپزشکیدانلود فایل
بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.