لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
برق – الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
برق – قدرتکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینمهندسی برق--299فنی و مهندسیدانلود فایل
برق- قدرت با گرایش تولیدکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوخبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
برق- قدرت گرایش توزیعکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
برق- قدرت گرایش پست و انتقالکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--92علمی و کاربردیدانلود فایل
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--92علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.