لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4025بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--675دامپزشکیدانلود فایل
4026بهداشت مواد غذاییدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریبهداشت و کنترل مواد غدایی--668دامپزشکیدانلود فایل
3011بوم شناسی آبزیاندکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینمنابع طبیعی--752کشاورزیدانلود فایل
3010بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)دکتری تخصصی1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--665کشاورزیدانلود فایل
2028بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)دکتری تخصصی1388/02/05منسوختدوینعلوم زیستی--660علوم پایهدانلود فایل
3012بیابان زداییدکتری تخصصی1385/06/21منسوختدوینمنابع طبیعی--279کشاورزیدانلود فایل
2004بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینآمار--752علوم پایهدانلود فایل
3374بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3521بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3524بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰