لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حسابداری امور مالیکارشناسی پیوسته1367/02/28منسوختدوینحسابداری--126علوم اجتماعیدانلود فایل
امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتیکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--123علوم انسانیدانلود فایل
امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--123علوم انسانیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
میکروبیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--160علوم انسانیدانلود فایل
ریخته گریکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینصنعت--125علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی مواد -عملیات حرارتیکاردانی ناپیوسته1367/03/21منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--125فنی و مهندسیدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.