لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1482مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1483مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1484مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
6033زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیدکتری تخصصی1392/08/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--741علوم انسانیدانلود فایل
6743فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزاییدکتری تخصصی1393/04/22فعالبازنگریعلوم حوزوی--746علوم انسانیدانلود فایل
6744فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینعلوم تربیتی--189علوم انسانیدانلود فایل
6745مدیریت راهبردیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--214علوم انسانیدانلود فایل
5594مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--521علوم اجتماعیدانلود فایل
6748آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوسته1384/08/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--621علوم انسانیدانلود فایل
6749امور دولتیکاردانی ناپیوسته1367/07/16فعالتدوینمدیریت--269علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰