لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--836فنی و مهندسیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیدکتری تخصصی1392/08/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--847علوم انسانیدانلود فایل
فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزاییدکتری تخصصی1393/04/22فعالبازنگریعلوم حوزوی--852علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینعلوم تربیتی--96علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت راهبردیدکتری تخصصی1394/07/13فعالبازنگریمدیریت--571علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--377علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوسته1384/08/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--562علوم انسانیدانلود فایل
امور دولتیکاردانی ناپیوسته1367/07/16فعالتدوینمدیریت--137علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.