لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بیابان زداییدکتری تخصصی1385/06/21منسوختدوینمنابع طبیعی--142کشاورزیدانلود فایل
بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینآمار--858علوم پایهدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--719کشاورزیدانلود فایل
بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم اقتصادی--884علوم اجتماعیدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--61فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.