لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6047آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--742علوم انسانیدانلود فایل
16404آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--326علوم انسانیدانلود فایل
6128آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--428علوم انسانیدانلود فایل
2002920آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1387/04/01فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--809علمی و کاربردیدانلود فایل
6459آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1386/02/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--641علوم انسانیدانلود فایل
6949آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--760علوم انسانیدانلود فایل
6528آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--560علوم انسانیدانلود فایل
6280آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--153علوم انسانیدانلود فایل
16308آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--783علوم انسانیدانلود فایل
16481آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1400/04/13فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--302علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰