لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--280علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1387/04/01فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--138741علمی و کاربردیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1386/02/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--631علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--87علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--921علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1386/04/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--119علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--403علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.