لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5607جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
5604مطالعات ارتباطیکارشناسی پیوسته1397/09/21فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13970921علوم اجتماعیدانلود فایل
7289طراحی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/09/09فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13970909هنر و معماریدانلود فایل
9023ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوینمهندسی صنایع--13970907فنی و مهندسیدانلود فایل
9025مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--13970906فنی و مهندسیدانلود فایل
9024مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--13970906فنی و مهندسیدانلود فایل
9098مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/29فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970829فنی و مهندسیدانلود فایل
16332آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13970828علوم انسانیدانلود فایل
16240برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--13970820علوم انسانیدانلود فایل
9056مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970807فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰