لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3047علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--92کشاورزیدانلود فایل
3038علوم باغبانی گرایش میوه کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3041علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ایدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3040علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--414کشاورزیدانلود فایل
3051علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3050علوم جنگل گرایش جنگلداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3053علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3052علوم جنگل گرایش مهندسی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3470علوم دامیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریعلوم دامی--61کشاورزیدانلود فایل
3448علوم دامی گرایش تغذیه دامدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم دامی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰