لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001502معماریکاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوخبازنگریصنعت--85علمی و کاربردیدانلود فایل
1580مهندسی مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--337فنی و مهندسیدانلود فایل
1842مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکارشناسی پیوسته1369/08/20منسوخبازنگریمهندسی شیمی--94فنی و مهندسیدانلود فایل
9072مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکارشناسی پیوسته1381/10/21فعالبازنگریمهندسی شیمی--473فنی و مهندسیدانلود فایل
3329مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3334مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3338مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3333مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3337مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاحدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
3331مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰