لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
برنامه ریزی آمایش سرزمیندکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1395/11/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--13951127علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1385/01/15منسوختدوینعلوم تربیتی--13850115علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1393/10/30فعالبازنگریعلوم تربیتی--96علوم انسانیدانلود فایل
بهداشت آبزیاندکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--651دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--775دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بوم شناسی آبزیاندکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)دکتری تخصصی1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--731کشاورزیدانلود فایل
بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)دکتری تخصصی1388/02/05منسوختدوینعلوم زیستی--716علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.