لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5532اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدوینعلوم اقتصادی--655علوم اجتماعیدانلود فایل
3438اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1395/09/14منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
2448اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینشیمی--662علوم پایهدانلود فایل
2365اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1392/02/15منسوخبازنگریعلوم زمین--723علوم پایهدانلود فایل
2610اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زمین--299علوم پایهدانلود فایل
6419الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
6420الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
6833الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
16078الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
6418الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--329علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰