لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3493اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
5003ایران شناسیدکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم تاریخی--780علوم اجتماعیدانلود فایل
5659ایران شناسی معاصردکتری تخصصی1399/10/07فعالتدوینعلوم سیاسی--935علوم اجتماعیدانلود فایل
4019ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
1802ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینمهندسی صنایع--883فنی و مهندسیدانلود فایل
5382باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5383باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
5381باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
4091بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم پایه--160دامپزشکیدانلود فایل
4022بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11منسوختدوینعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰