لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
اندیشه معاصر مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی--561دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریپاتوبیولوژی--748دامپزشکیدانلود فایل
اپیدمیولوژیدکتری تخصصی1391/11/15فعالبازنگریعلوم پایه--821دامپزشکیدانلود فایل
اگرو اکولوژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.