لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینماشین های کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته1371/07/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی چوبکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی شیلاتکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
اکوهیدرولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/08منسوختدوینمنابع طبیعی--115کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.