لیست کامل رشته ها


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات عربی414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی858علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی329علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی414علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ریاضی869علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی869علوم انسانیدانلود فایل