لیست کامل رشته ها

نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۴۵۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی414علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ریاضی869علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1371/09/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی248علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی848علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی280علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی87علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1386/02/29فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی631علوم انسانیدانلود فایل