لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--164علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار--780علوم پایهدانلود فایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار--94علوم پایهدانلود فایل
بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینآمار--858علوم پایهدانلود فایل
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار--255علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27فعالتدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.