لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
کاردان فنی زیر سازی راهکاردانی ناپیوسته1362/09/17منسوخبازنگریصنعت--13620917علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم جنگل گرایش جنگلداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت صنایع چوب و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی اقتصاد کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--826کشاورزیدانلود فایل
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.