لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1111111فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
4084بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--409دامپزشکیدانلود فایل
4020آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی--696دامپزشکیدانلود فایل
4021آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه--405دامپزشکیدانلود فایل
4036آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه--13940629دامپزشکیدانلود فایل
4071انگل شناسیدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریپاتوبیولوژی--86دامپزشکیدانلود فایل
4018انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی--561دامپزشکیدانلود فایل
4077انگل شناسیدکتری تخصصی1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4078انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4047انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینپاتوبیولوژی--589دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰