لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3527امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1376/01/17منسوختدوینگیاه پزشکی--487کشاورزیدانلود فایل
3372بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3375حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3374بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
3521بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3524بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3522بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3523بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
3015بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--661کشاورزیدانلود فایل
3024حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰