لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۵٬۴۹۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
ادبیات داستانیکارشناسی پیوسته1383/06/21منسوختدوینزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1382/11/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعیعلمی و کاربردیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوترفنی و مهندسیدانلود فایل
تاسیسات بهداشتی و گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1362/12/16منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
تاسیسات تهویه و تبریدکاردانی ناپیوسته1362/12/13فعالتدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1394/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامیفنی و مهندسیدانلود فایل
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/03منسوخبازنگریعلوم جغرافیاییعلوم اجتماعیدانلود فایل
زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجیعلوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجیعلوم انسانیدانلود فایل
علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی پیوسته1393/11/28فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اسلامی و زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسیعلوم انسانیدانلود فایل
علوم جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستیعلوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری - بیو سیستماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستیعلوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری - فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستیعلوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری -زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستیعلوم پایهدانلود فایل
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردیهنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردیهنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردیهنر و معماریدانلود فایل