لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۵٬۴۹۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار164علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10فعالبازنگریآمار780علوم پایهدانلود فایل
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار255علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار397علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار522علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار73علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعالبازنگریآمار882علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27فعالبازنگریآمار13970427علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار310علوم پایهدانلود فایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار94علوم پایهدانلود فایل
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار884علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار310علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار92علوم پایهدانلود فایل
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعالتدوینآمار721علوم پایهدانلود فایل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار719علوم پایهدانلود فایل
آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته1383/09/14فعالتدوینآمار528علوم پایهدانلود فایل
بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینآمار858علوم پایهدانلود فایل
بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21فعالبازنگریآمار310علوم پایهدانلود فایل
اقتصادکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریاقتصاد13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1371/02/20منسوختدویناقتصاد237علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل