لیست کامل رشته ها

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۵ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی7هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوخبازنگریهنرهای تجسمی338هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته1381/02/29فعالتدوینمعماری414هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینفرهنگ و هنر338علمی و کاربردیدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی13970626هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی338هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویری گرایش تصویرسازیکارشناسی پیوسته1376/01/31منسوختدوینهنرهای تجسمی338هنر و معماریدانلود فایل
ارتباطات -ارتباطات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینعلوم رسانه و ارتباطات412علوم اجتماعیدانلود فایل
ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینجامعه شناسی188علوم اجتماعیدانلود فایل
ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/09/05فعالتدوینعلوم رسانه و ارتباطات563علوم اجتماعیدانلود فایل
ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینجامعه شناسی188علوم اجتماعیدانلود فایل
ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینجامعه شناسی188علوم اجتماعیدانلود فایل
ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزه ای772علوم انسانیدانلود فایل
ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT)کاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت40علمی و کاربردیدانلود فایل
ارتباطات وفناوری اطلاعات(ICT)کاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت40علمی و کاربردیدانلود فایل
ارتباطات گرایش حج و زیارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالبازنگریعلوم حوزه ای779علوم انسانیدانلود فایل
ارزشیابی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم تربیتی857علوم انسانیدانلود فایل
ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی123علمی و کاربردیدانلود فایل
ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی ناپیوسته1387/09/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی123علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت53علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/10/17منسوختدوینصنعت53علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معادن غیر ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینصنعت53علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معدنکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت396علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معدن با گرایش استخراج ایمنی در معادنکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت396علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معدن با گرایش استخراج سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت396علمی و کاربردیدانلود فایل