لیست کامل رشته ها

نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۴۹۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریجامعه شناسی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته1383/09/14فعالتدوینآمار528علوم پایهدانلود فایل
آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینفیزیک556علوم پایهدانلود فایل
آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریفیزیک869علوم پایهدانلود فایل
آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم تربیتی861علوم انسانیدانلود فایل
آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدوینعلوم تربیتی882علوم انسانیدانلود فایل
آموزش مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/10فعالتدوینمهندسی صنایع13960321فنی و مهندسیدانلود فایل
آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینهنرهای تجسمی280هنر و معماریدانلود فایل
آموزش هنرهای تجسمیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21منسوختدوینعلوم تربیتی548علوم انسانیدانلود فایل
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالبازنگریعلوم تربیتی882علوم انسانیدانلود فایل
آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش وپرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته1383/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی524علوم انسانیدانلود فایل
آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی114کشاورزیدانلود فایل
آموزش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم تربیتی869علوم انسانیدانلود فایل
آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه405دامپزشکیدانلود فایل
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه13940629دامپزشکیدانلود فایل
آهنگ سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/20منسوختدوینموسیقی314هنر و معماریدانلود فایل