لیست کامل رشته ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی87علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1386/02/29فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی631علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/08فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی122علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1386/04/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی637علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/09/06فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی403علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عرب825علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینزبان و ادبیات عرب869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات عرب887علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/11/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی273علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی871علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26فعالبازنگریزبانشناسی273علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1387/08/11منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی696علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/02/03منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی696علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی131علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی131علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی751علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی751علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکاردانی ناپیوسته1384/08/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی562علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان ژاپنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی97علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زیست شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07فعالتدوینعلوم زیستی846علوم پایهدانلود فایل
آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی869علوم پایهدانلود فایل
آموزش شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04فعالتدوینشیمی550علوم پایهدانلود فایل
آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریشیمی869علوم پایهدانلود فایل