لیست کامل رشته ها

نمایش ۵٬۴۵۱ تا ۵٬۴۷۵ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کلام گرایش کلام اسلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینالهیات344علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش کلام تطبیقیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینالهیات344علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش یهود و مسیحیتدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینالهیات344علوم انسانیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی12دامپزشکیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریپاتوبیولوژی5دامپزشکیدانلود فایل
کمک مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت57علمی و کاربردیدانلود فایل
کمک مهندسی پرواز(بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت57علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت393علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت360علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت25علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران414فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت25علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت17علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت19علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)کاردانی ناپیوسته1379/03/22منسوختدوینصنعت395علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینصنعت24علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفیت درصنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت393علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت136علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت136علمی و کاربردیدانلود فایل
کودکان استثنایی عقب مانده ذهنیکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
کودکان استثنایی نابینا و نیمه بیناکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
کودکان استثنایی ناسازگارکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل
کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنواکاردانی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینعلوم تربیتی258علوم انسانیدانلود فایل