لیست کامل رشته ها

نمایش ۲۲۶ تا ۲۵۰ مورد از کل ۵٬۵۰۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
استخراج معدن با گرایش استخراج معادن زغالسنگکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت396علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معدن با گرایش استخراج معادن فلزیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت396علمی و کاربردیدانلود فایل
استخراج معدن با گرایش تجهیزات معدنیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت396علمی و کاربردیدانلود فایل
اسلام و روانشناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالبازنگریعلوم حوزه ای796علوم انسانیدانلود فایل
اشتغالکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی319علمی و کاربردیدانلود فایل
اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی414کشاورزیدانلود فایل
اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی414کشاورزیدانلود فایل
اصلاح و تربیتکاردانی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی338علمی و کاربردیدانلود فایل
اصلاح و تربیتکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی338علمی و کاربردیدانلود فایل
اصول فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزه ای748علوم انسانیدانلود فایل
اصول و فقه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزه ای748علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات نظامیکارشناسی پیوسته1376/07/13فعالتدویننظامی و انتظامی346علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی ناپیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی875علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی875علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات و امنیت عمومیکاردانی ناپیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی875علوم انسانیدانلود فایل
اقتصادکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریاقتصاد13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریاقتصادعلوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1371/02/20منسوختدویناقتصاد237علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدویناقتصاد692علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدویناقتصاد414علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدویناقتصاد377علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07فعالتدویناقتصاد649علوم اجتماعیدانلود فایل