لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فلسفه معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدوینفلسفه--883علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه منطقکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/01/30منسوختدوینفلسفه--355علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه هنردکتری تخصصی1380/10/23منسوختدوینفلسفه--414علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینفلسفه--414علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1398/10/26فعالبازنگریعلوم حوزوی--13981026علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--782علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--185علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1380/04/03منسوختدوینعلوم حوزوی--414علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و عرفان اسلامیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم حوزوی--517علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1398/09/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13980928علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1379/01/28منسوختدوینعلوم حوزوی--392علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1382/09/08منسوختدوینالهیات--493علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1396/04/02فعالبازنگریالهیات--13960402علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--335علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--335علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه وکلام اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17منسوختدوینالهیات--200علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه گرایش فلسفه عصر جدیددکتری تخصصی1396/02/12فعالبازنگریفلسفه--13960212علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه گرایش فلسفه معاصردکتری تخصصی1396/02/12فعالبازنگریفلسفه--13960212علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطیدکتری تخصصی1396/02/12فعالبازنگریفلسفه--13960212علوم انسانیدانلود فایل
فنون قرائت و تلاوت و کتابت قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش اقتصاددکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامتدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش تاریخدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش حقوقدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش روانشناسیدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعیدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش علوم تربیتیدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش علوم سیاسیدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش مدیریتدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن و علوم گرایش نجومدکتری تخصصی1386/11/06فعالتدوینعلوم حوزوی--666علوم انسانیدانلود فایل
قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآندکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعهدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآندکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بانکداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بانکداریدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش بیمهدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت وگازکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش حقوق مالیدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مالی بین المللدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مستغلاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مهندسی مالیدکتری تخصصی1391/04/18فعالتدوینمدیریت--801علوم انسانیدانلود فایل
مالی گرایش مهندسی مالی ومدیریت ریسککارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت--804علوم انسانیدانلود فایل
مالیه و با نکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینمدیریت--772علوم انسانیدانلود فایل
مبارزه با مواد مخدرکاردانی ناپیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--878علوم انسانیدانلود فایل
مبارزه با مواد مخدرکارشناسی ناپیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--878علوم انسانیدانلود فایل
مبارزه با مواد مخدرکارشناسی پیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--878علوم انسانیدانلود فایل
مبارزه با مواد مخدرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی--860علوم انسانیدانلود فایل
مبانی و اندیشه های اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبا ن آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/17فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--120علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--390علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان آلمانیکارشناسی پیوسته1394/08/06منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13940806علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان اسپانیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--865علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان اشاره ایرانیکاردانی ناپیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--941علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان اشاره ایرانیکارشناسی پیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--941علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/02/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--374علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13981001علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1396/08/29فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--143علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--887علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان روسیکارشناسی پیوسته1379/09/06منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--403علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی پیوسته1372/08/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--266علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی پیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--825علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/11/28منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--508علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/19فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13970719علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--487علوم انسانیدانلود فایل
متصدی آمور آموزشیکاردانی ناپیوسته1383/07/25فعالبازنگریمدیریت--524علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینعلوم تربیتی--94علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینعلوم حوزوی--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.