لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
روان شناسی بالینیدکتری تخصصی1399/10/29فعالبازنگریروانشناسی--191علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریروانشناسی--190علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--944علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینروانشناسی--883علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعالبازنگریروانشناسی--124علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعالتدوینروانشناسی--880علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالبازنگریروانشناسی--824علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--160علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی سلامتدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی - اصلاح و تربیتکارشناسی پیوسته1394/12/19منسوختدوینروانشناسی--255علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--927علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--240علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینیدکتری تخصصی1375/02/16منسوختدوینروانشناسی--317علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/25فعالتدوینروانشناسی--13811025علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی گرایش خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعالتدوینروانشناسی--496علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--319علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1376/04/22منسوختدوینروانشناسی--344علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته1372/02/19منسوختدوینروانشناسی--257علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینروانشناسی--649علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--382علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی گرایش بالینیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
زبان اسپانیاییکارشناسی پیوسته1371/04/14منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--241علوم انسانیدانلود فایل
زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم حوزوی--857علوم انسانیدانلود فایل
زبان ایتالیایی گرایش ادبیاتکارشناسی پیوسته1382/07/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--13820729علوم انسانیدانلود فایل
زبان روسیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
زبان روسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسیدکتری تخصصی1392/02/01فعالبازنگریزبانشناسی--827علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسیکارشناسی پیوسته1384/10/03منسوختدوینزبانشناسی--564علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبانشناسی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07منسوختدوینزبانشناسی--865علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/26منسوخبازنگریزبانشناسی--13941026علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/10/13منسوختدوینزبانشناسی--250علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش حقوقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش روان شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش نشانه شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان فارسی و معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--541علوم انسانیدانلود فایل
زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1390/03/18منسوخبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13900318علوم انسانیدانلود فایل
زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--210علوم انسانیدانلود فایل
زبان فرانسه گرایش مترجمیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--210علوم انسانیدانلود فایل
زبان های باستانی ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/25فعالبازنگریزبانشناسی--80علوم انسانیدانلود فایل
زبان های باستانی ایراندکتری تخصصی1396/08/13فعالبازنگریزبانشناسی--13960813علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی پیوسته1394/03/25فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--106علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اردوکارشناسی پیوسته1369/02/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--193علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اردوکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--97علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ارمنیکارشناسی پیوسته1370/02/28فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--94علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--684علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1384/02/31منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--514علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1395/07/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--115علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1368/09/26منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--178علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1387/11/12فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--707علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--248علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1396/04/24فعالبازنگریزبانشناسی--13960424علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1382/03/24منسوختدوینزبانشناسی--482علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ترکی استامبولیکارشناسی پیوسته1381/12/17فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--488علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات سواحیلیکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--409علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربدکتری تخصصی1365/12/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--75علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/04/26منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--53علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/03/16فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--861علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینعلوم حوزوی--481علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/25منسوخبازنگریزبان و ادبیات عربی--80علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1389/07/17فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--350علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/19منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--631علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/02فعالتدوینعلوم حوزوی--13941002علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/10فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13951210علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13960921علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--95علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1391/04/04فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--800علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--325علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--725علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکاردانی ناپیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--238علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارجکارشناسی پیوسته1371/03/03منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--238علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجیکارشناسی پیوسته1377/02/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--357علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--797علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیدکتری تخصصی1392/08/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--847علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--836علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/23فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13990223علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16منسوخبازنگریزبان و ادبیات فارسی--855علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومتکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--606علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1386/09/11منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--606علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی پیوسته1399/08/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13990814علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.