لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آلودگی محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1378/01/29فعالتدوینصنعت--373علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم حدیثکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآنکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیث گرایش تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیث گرایش علوم رجال و تراجمکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیث گرایش علوم قرآنکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--373علوم انسانیدانلود فایل
فرهنگ و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1378/01/29فعالتدوینعلوم حوزوی--373علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی اکتشاف نفتکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینمهندسی شیمی--373فنی و مهندسیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/02/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--374علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی کنترل عملیات موشککارشناسی پیوسته1378/02/26فعالتدویننظامی و انتظامی--374فنی و مهندسیدانلود فایل
امور شعب بانککارشناسی پیوسته1378/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--375علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09منسوختدویننظامی و انتظامی--375فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی سیستم هاکارشناسی پیوسته1378/03/09فعالتدویننظامی و انتظامی--375فنی و مهندسیدانلود فایل
صنایع اوراق فشرده چوبیکاردانی ناپیوسته1378/04/20فعالتدوینصنعت--377علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع فناوری اولیه چوبکاردانی ناپیوسته1378/04/20منسوختدوینصنعت--377علمی و کاربردیدانلود فایل
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
طراحی لباسکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینعلوم ورزشی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینعلوم ورزشی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
فیلم سازی – تدوینکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – صداکاردانی پیوسته1378/04/20منسوختدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – عکاسی و فیلم برداریکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – نقاشی متحرککاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی – کمک کارگردانیکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت رسانه ایدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--377علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدویننظامی و انتظامی--377فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدویننظامی و انتظامی--377فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدویننظامی و انتظامی--377فنی و مهندسیدانلود فایل
آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید و فرآوری خرماکاردانی ناپیوسته1377/10/06فعالتدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
راهنمای آموزشیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع دخانیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
لوازم خانگیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
آواز گروهی جهانیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم حوزوی--378علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم تاریخی--378علوم اجتماعیدانلود فایل
ساخت عروسکهای غیر نمایشیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
ساخت عروسکهای نمایشیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
شیشهکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1378/05/03فعالتدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی نقش پارچه – بافتکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی نقش پارچه – چاپکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی و ساخت طلا و جواهرکاردانی پیوسته1378/05/03فعالتدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی کیف و کفشکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--378فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی عمران - ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--378فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)کارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینمهندسی عمران--378فنی و مهندسیدانلود فایل
اکتشاف معدنکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینصنعت--379علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید قارچهای خوراکیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینکشاورزی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید و فراوری پستهکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
حفاری اکتشافیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینصنعت--379علمی و کاربردیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--379علوم انسانیدانلود فایل
میهمانداری(خدمات اقامتی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
میهمانداری(خدمات پذیرایی)کاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
هدایت لوکوموتیوکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینصنعت--379علمی و کاربردیدانلود فایل
کتابداری واطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینفرهنگ و هنر--379علمی و کاربردیدانلود فایل
گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--379علمی و کاربردیدانلود فایل
معماری کامپیوترکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاریدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتردکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتمدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعیدکتری تخصصی1378/06/28منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--380فنی و مهندسیدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیسدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1387/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زمین گرماییدکتری تخصصی1378/07/11فعالتدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین--381علوم پایهدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25فعالتدوینهنرهای نمایشی--382هنر و معماریدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--382علوم انسانیدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز ایرانیکارشناسی پیوسته1378/07/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی ساز جهانیکارشناسی پیوسته1378/05/25منسوختدوینموسیقی--382هنر و معماریدانلود فایل
راهداریکاردانی ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینصنعت--383علمی و کاربردیدانلود فایل
راهسازیکاردانی ناپیوسته1378/08/09فعالتدوینمهندسی عمران--383فنی و مهندسیدانلود فایل
آمادکارشناسی پیوسته1378/08/09منسوختدویننظامی و انتظامی--383علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولیدکتری تخصصی1378/08/09منسوختدوینعلوم زیستی--383علوم پایهدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیدکتری تخصصی1387/03/04فعالتدوینعلوم تربیتی--384علوم انسانیدانلود فایل
مهدسی زلزلهکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوینمهندسی عمران--384فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی سازه های دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/23منسوختدوینمهندسی عمران--384فنی و مهندسیدانلود فایل
ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینمهندسی عمران--385فنی و مهندسیدانلود فایل
سفال و سرامیککاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینهنرهای کاربردی--385هنر و معماریدانلود فایل
علمی - کاربردی الکترونیککارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینصنعت--385علمی و کاربردیدانلود فایل
قلم زنیکاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینفرهنگ و هنر--385علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیعکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینصنعت--385علمی و کاربردیدانلود فایل
نقاشی ایرانیکاردانی پیوسته1378/10/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--385علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1378/10/22منسوختدوینعلوم تربیتی--386علوم انسانیدانلود فایل
بافت رودوزی های ایرانیکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--387علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی صحنهکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--387علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--387علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.