لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
هنرهای تجسمی – نقاشیکاردانی پیوسته1375/03/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--319علمی و کاربردیدانلود فایل
هنرهای تجسمی – چاپ دستیکاردانی پیوسته1375/03/13فعالتدوینفرهنگ و هنر--319علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم اقتصادیکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانیکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد حمل و نقلکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتیکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداریکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1375/03/27منسوختدوینعلوم اقتصادی--320علوم اجتماعیدانلود فایل
فلسفه تطبیقیدکتری تخصصی1375/03/28فعالتدوینفلسفه--320علوم انسانیدانلود فایل
کارگردانی نمایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/27فعالتدوینهنرهای نمایشی--320هنر و معماریدانلود فایل
صنایع قندسازیکارشناسی ناپیوسته1375/04/24منسوختدوینصنعت--322علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت دبیر زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--324علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسب و اسبداریکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینعلوم درمانگاهی--324دامپزشکیدانلود فایل
علوم کتابداری واطلاع رسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--324علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی ایمنی و حفاظت راه‌آهن شهری و بین شهریکارشناسی ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینصنعت--324علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی جریه راه اهنکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینمهندسی برق--324فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--324فنی و مهندسیدانلود فایل
پژوهش هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینهنرهای کاربردی--324هنر و معماریدانلود فایل
خط و ابنیه متروکاردانی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--325علمی و کاربردیدانلود فایل
سازه‌های زیر زمینی متروکاردانی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--325علمی و کاربردیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--325علوم انسانیدانلود فایل
علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1375/07/01منسوختدوینعلوم سیاسی--325علوم اجتماعیدانلود فایل
فرهنگ وزبانهای باستانی ایراندکتری تخصصی1375/06/31منسوختدوینزبانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی سازه‌های زیر زمینی مترو و راه‌آهنکارشناسی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--325علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی برق ـ متروکارشناسی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--325علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی مخابرات متروکارشناسی ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینصنعت--325علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/07/01منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--325فنی و مهندسیدانلود فایل
تکنولوژی صید و بهره برداریکاردانی ناپیوسته1375/07/15منسوختدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
عمل آوری فراورده‌های شیلاتیکاردانی ناپیوسته1375/07/15منسوختدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرینکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم اجتماعی -مردم شناسیکارشناسی پیوسته1375/07/15منسوختدوینعلوم اجتماعی--326علوم اجتماعیدانلود فایل
برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--328علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیک خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--328علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت بدنی جانبازان و معلولینکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینعلوم ورزشی--328علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابرسیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--328علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری گرایش دولتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--328علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری گرایش مالیاتیکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینحسابداری--328علوم اجتماعیدانلود فایل
شناسایی و مبارزه با علفهای هرزکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/08/12منسوختدوینتولیدات گیاهی--328کشاورزیدانلود فایل
ماشین‌های کشاورزی - مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--329علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1375/08/27منسوختدوینکشاورزی--329علمی و کاربردیدانلود فایل
آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی--329علوم پایهدانلود فایل
مهندسی پزشکی بالینیکارشناسی پیوسته1375/08/27منسوختدوینمهندسی پزشکی--329فنی و مهندسیدانلود فایل
پیشگیری بیماری های دامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/08/27فعالتدوینعلوم درمانگاهی--329دامپزشکیدانلود فایل
هواشناسیکاردانی ناپیوسته1375/09/11منسوختدوینصنعت--330علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی خط و ابنیه راه آهنکارشناسی پیوسته1375/09/11منسوختدوینمهندسی عمران--330فنی و مهندسیدانلود فایل
شهرسازیکاردانی ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینشهرسازی--331هنر و معماریدانلود فایل
عمران ـ امور پیمانهاکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوختدوینصنعت--331علمی و کاربردیدانلود فایل
فرش دستبافکاردانی ناپیوسته1375/09/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--331علمی و کاربردیدانلود فایل
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--331کشاورزیدانلود فایل
نگهداری و مرمت ساختمانکاردانی ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینصنعت--331علمی و کاربردیدانلود فایل
ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--332علوم انسانیدانلود فایل
علوم قضاییکارشناسی پیوسته1375/10/09فعالتدوینحقوق--332علوم انسانیدانلود فایل
علوم نظامیکاردانی ناپیوسته1375/10/09فعالتدویننظامی و انتظامی--332علوم انسانیدانلود فایل
معماریکارشناسی ارشد پیوسته1375/10/09منسوختدوینمعماری--332هنر و معماریدانلود فایل
بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/22منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری - زیست شناسی سلولی تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/24منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19فعالبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
تاریخکارشناسی پیوسته1375/10/21فعالتدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش آزادکارشناسی پیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش دبیریکارشناسی پیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
زیست شناسی - علوم جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی - علوم گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی- ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی-میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/19منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم جانوری - فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/22منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
مهندسی برق - الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینمهندسی برق--333فنی و مهندسیدانلود فایل
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
فن هوانوردی گرایش ناوبریکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
فن هوانوردی گرایش خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--334فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فراوری مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/11/18منسوختدوینمهندسی معدن--334فنی و مهندسیدانلود فایل
اجرای ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید دانه‌های روغنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید غلات (گرایش برنج)کاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید نهالکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
جنگلداری و پارکهای جنگلیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع دستیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03فعالتدوینهنرهای تجسمی--335هنر و معماریدانلود فایل
صنایع پلاستیک (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
صنعت رنگ سازیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
صنعت شیرینی سازیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران ـ اراضی کشاورزیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
فرآوری خوراک دامکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینکشاورزی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
فرآوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
فنون چاپ غربالیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--335علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکاردانی ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.