لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مترجمی زبان اشاره ایرانیکاردانی ناپیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--941علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان اشاره ایرانیکارشناسی پیوسته1400/01/29فعالتدوینزبانشناسی--941علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/02/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--374علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13981001علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1396/08/29فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--143علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--887علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان روسیکارشناسی پیوسته1379/09/06منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--403علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی پیوسته1372/08/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--266علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی پیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--825علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/11/28منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--508علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/19فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13970719علوم انسانیدانلود فایل
مترجمی زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--487علوم انسانیدانلود فایل
متصدی آمور آموزشیکاردانی ناپیوسته1383/07/25فعالبازنگریمدیریت--524علوم انسانیدانلود فایل
مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریمعماری--13950907هنر و معماریدانلود فایل
مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1370/02/28منسوختدوینمعماری--94هنر و معماریدانلود فایل
محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبر منطقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینعلوم ریاضی--716علوم پایهدانلود فایل
محاسبات و ریاضیات مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینعلوم ریاضی--937علوم پایهدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیدکتری تخصصی1399/02/30فعالتدوینعلوم زیستی--13990230علوم پایهدانلود فایل
محیط زیست دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/11فعالتدوینعلوم زیستی--756علوم پایهدانلود فایل
محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/01/28فعالتدوینعلوم زیستی--872علوم پایهدانلود فایل
محیط زیست گرایش آمایش سرزمیندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش الودگی محیط زیستدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینعلوم تربیتی--94علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
محیط زیست گرایش تنوع زیستیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
محیط زیست گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/04/18فعالبازنگریعلوم تربیتی--801علوم انسانیدانلود فایل
مخابرات هواپیماکاردانی ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینمهندسی برق--693فنی و مهندسیدانلود فایل
مخابرات هواپیماییکارشناسی ناپیوسته1369/08/20فعالتدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
مخابرات و الکترونیک دریاییکارشناسی پیوسته1378/12/02منسوختدوینمهندسی برق--389فنی و مهندسیدانلود فایل
مخابرات و الکترونیک دریاییکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمهندسی برق--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--23علوم اجتماعیدانلود فایل
مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/08/28منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
مخاطرات محیطی گرایش انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مخاطرات محیطی گرایش طبیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
مددکاری اجتماعیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
مددکاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1372/07/04منسوختدوینعلوم اجتماعی--263علوم اجتماعیدانلود فایل
مددکاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
مددکاری اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/12/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--336علوم اجتماعیدانلود فایل
مددکاری روانی - اجتماعی در بحران (سوانح طبیعی)کارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
مدرسی اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامیدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینالهیات--299علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوخبازنگریالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینعلوم حوزوی--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامیدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامدکتری تخصصی1384/05/22منسوختدوینالهیات--556علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/05منسوختدوینالهیات--531علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف قرآن و حدیثدکتری تخصصی1399/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
مدرسی معارف قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/07/13فعالبازنگریالهیات--13960713علوم انسانیدانلود فایل
مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
مدیریتکاردانی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینمدیریت--412علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش استراتژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش مدیریت بازار یابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش مدیریت تکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش مدیریت دینامیک سیستم هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش مدیریت مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت MBA گرایش کارآفرینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/11/06منسوختدوینمدیریت--408علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آمادکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدویننظامی و انتظامی--887علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آماد و پشتیبانیدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1378/10/22منسوختدوینعلوم تربیتی--386علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینعلوم تربیتی--937علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19فعالتدوینعلوم تربیتی--257علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--13960701علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1374/07/02فعالتدوینعلوم تربیتی--303علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980709علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/16فعالبازنگریعلوم تربیتی--13951116علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی)کارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--944علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آینده پژوهیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدویننظامی و انتظامی--760علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اجراییکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/12/08منسوختدوینمدیریت--274علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت استراتژیک نظامیدکتری تخصصی1384/12/20فعالتدویننظامی و انتظامی--571علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل های قضایی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06فعالتدوینمدیریت--692علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940725علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اطلاعاتدکتری تخصصی1396/03/31فعالبازنگرینظامی و انتظامی--649علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکارشناسی پیوسته1396/09/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13960908علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت اماکن متبرکه مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/08/08فعالتدوینعلوم حوزوی--775علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--398علمی و کاربردیدانلود فایل
مدیریت امنیت واطلاعات نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی--860علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت امور بانکیکارشناسی پیوسته1379/10/18فعالتدوینمدیریت--406علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.