لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریصنایع غذایی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیستدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1394/02/08منسوخبازنگریعلوم ورزشی--52علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشیکارشناسی پیوسته1395/12/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--91علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1400/04/13فعالبازنگریعلوم ورزشی--158علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینعلوم ورزشی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینعلوم ورزشی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزشکارشناسی پیوسته1390/07/04منسوختدوینعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشکارشناسی پیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشکارشناسی پیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ومهندسی خاککارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریخاکشناسی--833کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی خاککارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریخاکشناسی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27منسوخبازنگریصنایع غذایی--840کشاورزیدانلود فایل
علوم ومهندسی مرتعدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--153علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش داده کاویکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالتدوینعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوریدکتری تخصصی1391/08/21فعالتدوینعلوم ریاضی--810علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمیدکتری تخصصی1391/08/21فعالتدوینعلوم ریاضی--810علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعیدکتری تخصصی1391/08/21فعالتدوینعلوم ریاضی--810علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش منطق و روشهای صوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم هادکتری تخصصی1391/08/21فعالتدوینعلوم ریاضی--810علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبهدکتری تخصصی1391/08/21فعالتدوینعلوم ریاضی--810علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبهکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/19منسوختدوینعلوم ریاضی--354علوم پایهدانلود فایل
علوم کتابداری واطلاع رسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/06/18منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--324علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوختدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/23منسوختدوینعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--333علوم پایهدانلود فایل
عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران - عمرانکارشناسی ناپیوسته1384/11/15منسوختدوینمهندسی عمران--576فنی و مهندسیدانلود فایل
عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران روستاییکاردانی ناپیوسته1362/10/04منسوختدوینمهندسی عمران--4461فنی و مهندسیدانلود فایل
عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عملیات روانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
عملیات مرزبانی (زمینی)کاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
عملیات کشوریکارشناسی ناپیوسته1371/12/29فعالتدویننظامی و انتظامی--254علوم انسانیدانلود فایل
عملیات کشوریکاردانی ناپیوسته1371/12/29فعالتدویننظامی و انتظامی--254علوم انسانیدانلود فایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13970626هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12منسوختدوینهنرهای تجسمی--279هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1362/02/02منسوختدوینهنرهای تجسمی--13620202هنر و معماریدانلود فایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--7هنر و معماریدانلود فایل
فارماکولوژیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--86دامپزشکیدانلود فایل
فارماکولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/03/08منسوختدوینعلوم پایه--394دامپزشکیدانلود فایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
فتوگرافیک عکاسیکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریهنر--16فنی و حرفه ایدانلود فایل
فتوگرافیک گرافیککاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریهنر--16فنی و حرفه ایدانلود فایل
فتوگرافیک گرایش عکاسیکاردانی پیوسته1398/04/30منسوختدوینهنر--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
فرآورده های چند سازه چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
فراوری مواد معدنیکاردانی ناپیوسته1375/11/17منسوختدوینمهندسی معدن--13751117فنی و مهندسیدانلود فایل
فرشکارشناسی پیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/17منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--843هنر و معماریدانلود فایل
فرشکارشناسی پیوسته1385/11/07منسوختدوینهنرهای کاربردی--616هنر و معماریدانلود فایل
فرش دستبافکارشناسی ناپیوسته1389/06/06فعالتدوینشهرسازی--767هنر و معماریدانلود فایل
فرش دستبافکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینهنر--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
فرش گرایش تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش طراحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/12/14منسوختدوینهنرهای کاربردی--778هنر و معماریدانلود فایل
فرش گرایش پژوهش در فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/16فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13961116هنر و معماریدانلود فایل
فرق تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم حوزوی--637علوم انسانیدانلود فایل
فرقه های تشیعدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینعلوم حوزوی--860علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش خشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و مدیریت انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--140علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و مدیریت انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/07/27منسوختدویننظامی و انتظامی--347علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش اطلاعات و عملیاتکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاریکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
فرهنگ و ارتباطاتدکتری تخصصی1373/10/11فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--290علوم اجتماعیدانلود فایل
فرهنگ و زبانهای باستانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/07/02منسوختدوینزبانشناسی--303علوم انسانیدانلود فایل
فرهنگ و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1378/01/29فعالتدوینعلوم حوزوی--373علوم انسانیدانلود فایل
فرهنگ ورسانهدکتری تخصصی1392/06/31فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--845علوم اجتماعیدانلود فایل
فرهنگ وزبانهای باستانی ایراندکتری تخصصی1375/06/31منسوختدوینزبانشناسی--325علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.