لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات دریای خزرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
مطالعات کشورهای آلمانی زبانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/08/02منسوختدوینعلوم سیاسی--736علوم اجتماعیدانلود فایل
معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی ارشد پیوسته1394/08/12فعالبازنگریعلوم سیاسی--13940812علوم اجتماعیدانلود فایل
معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی ارشد پیوسته1376/04/22منسوختدوینعلوم سیاسی--344علوم اجتماعیدانلود فایل
استخراج معدنکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
الکتروتکنیککاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
الکترونیک و مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
انرژی تجدید پذیر خورشیدیکاردانی ناپیوسته1398/09/18فعالتدوینعلوم مهندسی--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم مهندسی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
تبریدکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینعلوم مهندسی--297فنی و حرفه ایدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های عمرانیکاردانی ناپیوسته1399/07/20فعالتدوینعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
ریخته گریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
ساخت و تولیدکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
شیمی آرایشی و بهداشتیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالبازنگریعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع شیمیاییکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع فلزیکاردانی پیوسته1399/03/12فعالبازنگریعلوم مهندسی--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع نساجیکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع چوب و مبلمانکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی صنایع نساجیکارشناسی ناپیوسته1398/04/17منسوخبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای استخراج معدنکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالتدوینعلوم مهندسی--21فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1399/10/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--26فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکیکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریعلوم مهندسی--21فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای جوشکارشناسی ناپیوسته1399/07/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--19فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای ساخت و تولیدکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریعلوم مهندسی--21فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای سرامیککارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالتدوینعلوم مهندسی--21فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریعلوم مهندسی--23فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای صنایع نساجیکارشناسی ناپیوسته1399/12/11فعالبازنگریعلوم مهندسی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای صنایع چوب و مبلمانکارشناسی ناپیوسته1399/07/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--19فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای فناوری اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای مواد ریخته گریکارشناسی ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریعلوم مهندسی--23فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته1399/10/22فعالبازنگریعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی حرفه ای مکانیک موتورهای دریاییکارشناسی ناپیوسته1399/11/27فعالتدوینعلوم مهندسی--27فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکاترونیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/01/26فعالتدوینعلوم مهندسی--5فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکانیک خودروکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکانیک ماشین های صنعتیکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالبازنگریعلوم مهندسی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
ناوبریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیکاردانی ناپیوسته1399/10/15فعالتدوینعلوم مهندسی--23فنی و حرفه ایدانلود فایل
نقشه کشی صنعتیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
چاپکاردانی پیوسته1398/04/17فعالتدوینعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
انتقال آبکاردانی ناپیوسته1376/01/17فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--337کشاورزیدانلود فایل
آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--223کشاورزیدانلود فایل
سازه های آبیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آبکارشناسی پیوسته1391/11/08فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--820کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش آثار و سازه های تاریخی آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش رودخانه و اکوسیستم های آبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب گرایش هیدرو انفورماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آبدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-سازه های آبیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آبدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-منابع آبدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیکدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریعلوم و مهندسی آب--61کشاورزیدانلود فایل
مهندسی آب و خاککارشناسی پیوسته1385/01/15منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--13850115کشاورزیدانلود فایل
مهندسی آبیاریکارشناسی ناپیوسته1370/10/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--231کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع آبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش آبیاری زهکشیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش سازه های آبیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش منابع آبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - سازه های آبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/20منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--189کشاورزیدانلود فایل
هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1382/11/14منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--78کشاورزیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960912علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04منسوخبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ورزشی--245علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ورزشی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریعلوم ورزشی--140علوم اجتماعیدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1392/06/10منسوخبازنگریعلوم ورزشی--842علوم اجتماعیدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی جانبازان و معلولینکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینعلوم ورزشی--328علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1377/11/04فعالتدوینعلوم ورزشی--369علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی ناپیوسته1394/03/06منسوختدوینعلوم ورزشی--249علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.