لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاکدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
خبرنگاری (باز نگری شده )کارشناسی پیوسته1382/09/01منسوختدوینفرهنگ و هنر--20علمی و کاربردیدانلود فایل
خبرنگاری -استراتژیک خاصکاردانی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--412علوم اجتماعیدانلود فایل
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اقتصادیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری سیاسیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری علوم استراتژیککارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری فرهنگی و هنریکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری ورزشیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینفرهنگ و هنر--342علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات اداریکاردانی ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینمدیریت--548علوم انسانیدانلود فایل
خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--8علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات هتلداری بیمارستانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینصنعت--336علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
خلبانی پهپادکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875فنی و مهندسیدانلود فایل
خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانیکاردانی پیوسته1377/06/29منسوختدوینفرهنگ و هنر--362علمی و کاربردیدانلود فایل
دامپروریدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینعلوم دامی--94کشاورزیدانلود فایل
دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--100دامپزشکیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
دبیر فنی اتو مکانیککارشناسی پیوسته1371/04/17منسوختدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
دبیری الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/18منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
دبیری زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1376/09/09منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--350علوم انسانیدانلود فایل
دبیری زمین شناسیکارشناسی پیوسته1362/12/22منسوختدوینعلوم زمین--13621222علوم پایهدانلود فایل
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجراییکارشناسی پیوسته1395/09/22فعالتدوینمدیریت--13950922علوم انسانیدانلود فایل
دریا نوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینمهندسی عمران--143فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمهندسی عمران--721فنی و مهندسیدانلود فایل
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیدکتری تخصصی1395/10/26فعالتدوینمدیریت--13951026علوم انسانیدانلود فایل
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینعلوم حوزوی--353علوم انسانیدانلود فایل
دین و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/03/06منسوختدوینعلوم سیاسی--413علوم اجتماعیدانلود فایل
رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رادیو گرایش نویسندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1373/04/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--279دامپزشکیدانلود فایل
راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشیکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمشاوره--362علوم انسانیدانلود فایل
راهنمایی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمشاوره--362علوم انسانیدانلود فایل
رشته های پزشکی و مرتبط با آندکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم زیستی--2285علوم پایه-
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادیکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
رفاه اجتماعیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
رمزکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/02/27فعالتدویننظامی و انتظامی--357علوم پایهدانلود فایل
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
روابط بین المللدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینعلوم سیاسی--266علوم اجتماعیدانلود فایل
روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)کارشناسی پیوسته1365/09/22منسوختدوینعلوم سیاسی--65علوم اجتماعیدانلود فایل
روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
روان شناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینروانشناسی--921علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--944علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینروانشناسی--883علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعالتدوینروانشناسی--880علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--160علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی سلامتدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی - اصلاح و تربیتکارشناسی پیوسته1394/12/19منسوختدوینروانشناسی--255علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--927علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/03/31منسوختدوینروانشناسی--240علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینیدکتری تخصصی1375/02/16منسوختدوینروانشناسی--317علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/25فعالتدوینروانشناسی--13811025علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی گرایش خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعالتدوینروانشناسی--496علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینروانشناسی--319علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1376/04/22منسوختدوینروانشناسی--344علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی پیوسته1372/02/19منسوختدوینروانشناسی--257علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینروانشناسی--649علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--382علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/06فعالتدوینعلوم ورزشی--13970606علوم اجتماعیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1386/10/22منسوختدوینعلوم ورزشی--665علوم اجتماعیدانلود فایل
روانشناسی گرایش بالینیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی گرایش عمومیکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی گرایش کودکان استثناییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینروانشناسی--183علوم انسانیدانلود فایل
روزنامه نگاریکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
روزنامه نگاری رادیو وتلویزیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--808علوم اجتماعیدانلود فایل
ریاضیدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی - ریاضیات مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینعلوم ریاضی--665علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی محض گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14منسوختدوینعلوم ریاضی--86علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.