لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
انگل شناسیدکتری تخصصی1384/08/07منسوختدوینپاتوبیولوژی--561دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1385/04/31منسوختدوینپاتوبیولوژی--589دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
انیمیشنکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
انیمیشن دیجیتالکارشناسی ناپیوسته1399/03/06فعالتدوینهنر--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
اهل بیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
اپیدمیولوژیدکتری دستیاری1382/02/27منسوختدوینعلوم پایه--481دامپزشکیدانلود فایل
اکوهیدرولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
ایران شناسیکارشناسی پیوسته1383/12/22فعالتدوینعلوم تاریخی--540علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسیدکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم تاریخی--780علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی معاصردکتری تخصصی1399/10/07فعالتدوینعلوم سیاسی--935علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی گرایش اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی و نسخه آراییکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینمعماری--684هنر و معماریدانلود فایل
ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24منسوختدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینمهندسی صنایع--295فنی و مهندسیدانلود فایل
ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوسته1385/02/02منسوختدوینصنعت--575علمی و کاربردیدانلود فایل
ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوینمهندسی صنایع--13970907فنی و مهندسیدانلود فایل
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینمهندسی صنایع--883فنی و مهندسیدانلود فایل
بازسازی پس از سانحهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینمعماری--541هنر و معماریدانلود فایل
بازیگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07فعالتدوینهنرهای نمایشی--731هنر و معماریدانلود فایل
بازیگری - کارگردانیکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوختدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
باستان سنجی گرایش آثار و مواد آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/11/24فعالتدوینهنرهای کاربردی--871هنر و معماریدانلود فایل
باستان سنجی گرایش آثار و مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/11/24فعالتدوینهنرهای کاربردی--871هنر و معماریدانلود فایل
باستان شناسیکارشناسی پیوسته1365/02/06منسوختدوینباستان شناسی--42علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
باستان شناسیکارشناسی ناپیوسته1383/11/03فعالتدوینباستان شناسی--535علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
بافت رودوزی های ایرانیکاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر--387علمی و کاربردیدانلود فایل
بافت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم پایه--621دامپزشکیدانلود فایل
بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11فعالتدوینعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/07/06منسوختدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
باکتری شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
برق – مخابرات نوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی برق--707فنی و مهندسیدانلود فایل
برنامه ریزی آمایش سرزمیندکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/08/02منسوختدوینعلوم جغرافیایی--736علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1385/01/15منسوختدوینعلوم تربیتی--13850115علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--13970820علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی امور فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت--94علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی توسعه منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/12/02فعالتدوینعلوم جغرافیایی--500علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07منسوختدوینشهرسازی--731هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی و تحلیل سیستمهاکارشناسی پیوسته1373/10/11منسوختدوینمهندسی صنایع--290فنی و مهندسیدانلود فایل
برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینعلوم اجتماعی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی گردشگری (توریسم)کارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینگردشگری--548علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه و بودجه دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
بلاغت و نقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
بهداشت آبزیاندکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--651دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--817دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--775دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--260دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای آبزیاندیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--13840321دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای دامهای کوچکدیپلمای دانشگاهی1381/09/16فعالتدوینعلوم درمانگاهی--472دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای طیوردیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--13840321دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای گاودیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--13840321دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و مواد غذاییدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--260دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--795دامپزشکیدانلود فایل
بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم مهندسی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
بوم شناسی آبزیاندکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)دکتری تخصصی1388/06/07منسوختدوینتولیدات گیاهی--731کشاورزیدانلود فایل
بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)دکتری تخصصی1388/02/05منسوختدوینعلوم زیستی--716علوم پایهدانلود فایل
بیابان زداییدکتری تخصصی1385/06/21منسوختدوینمنابع طبیعی--142کشاورزیدانلود فایل
بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینآمار--858علوم پایهدانلود فایل
بیم سنجیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدوینآمار--925علوم پایهدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--719کشاورزیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم اقتصادی--884علوم اجتماعیدانلود فایل
بیمهکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت--414علوم انسانیدانلود فایل
بیمهکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--400علمی و کاربردیدانلود فایل
بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری دستیاری1395/03/22فعالتدوینعلوم درمانگاهی--874دامپزشکیدانلود فایل
بیوانفورماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینعلوم زیستی--858علوم پایهدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--61فنی و مهندسیدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینعلوم ریاضی--860علوم پایهدانلود فایل
بیوتکنولوژیدکتری پیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1381/09/16منسوختدوینعلوم پایه--472دامپزشکیدانلود فایل
بیوتکنولوژی مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/08/07فعالتدویننظامی و انتظامی--561علوم پایهدانلود فایل
بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهیدکتری تخصصی1382/01/17منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--1382کشاورزیدانلود فایل
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش آرکیهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش باکتری هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش قارچ هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07منسوختدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.