لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
طراحی شهریدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینشهرسازی--337هنر و معماریدانلود فایل
طراحی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
طراحی صحنهکارشناسی پیوسته1388/04/27فعالتدوینهنرهای کاربردی--725هنر و معماریدانلود فایل
طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای کاربردی--208هنر و معماریدانلود فایل
طراحی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/09/09فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13970909هنر و معماریدانلود فایل
طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1378/05/03فعالتدوینصنعت--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمعماری--912هنر و معماریدانلود فایل
طراحی فضاهای آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/10/07فعالتدوینمعماری--352هنر و معماریدانلود فایل
طراحی لباسکاردانی پیوسته1378/04/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--377علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی لباسکارشناسی پیوسته1385/11/28فعالتدوینهنرهای کاربردی--621هنر و معماریدانلود فایل
طراحی لباسکارشناسی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
طراحی و استقرار محیط های کسب و کارکارشناسی ناپیوسته1398/05/08فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--265علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی و تکنولوژی دوختکارشناسی ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریفرهنگ و هنر--257علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی و دوختکاردانی پیوسته1398/04/04فعالبازنگریهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
طراحی و دوختکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریهنر--21فنی و حرفه ایدانلود فایل
طراحی و ساخت طلا و جواهراتکاردانی ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینصنعت--861علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی و ساخت طلا و جواهرکاردانی پیوسته1378/05/03فعالتدوینفرهنگ و هنر--378علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی و ساخت طلا و جواهرکارشناسی پیوسته1395/09/13فعالتدوینهنرهای کاربردی--880هنر و معماریدانلود فایل
طراحی و چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالتدوینهنر--18فنی و حرفه ایدانلود فایل
طراحی پارچهکارشناسی پیوسته1385/11/28فعالتدوینهنرهای کاربردی--621هنر و معماریدانلود فایل
طراحی پارچه ولباسکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینهنرهای کاربردی--751هنر و معماریدانلود فایل
طراحی پوشاککاردانی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفرهنگ و هنر--402علمی و کاربردیدانلود فایل
عرفان اسلامیدکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--782علوم انسانیدانلود فایل
عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/18فعالتدوینعلوم حوزوی--551علوم انسانیدانلود فایل
عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)دکتری تخصصی1384/06/12فعالتدوینعلوم حوزوی--557علوم انسانیدانلود فایل
عرفان تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات--693علوم انسانیدانلود فایل
عرفان نظریدکتری تخصصی1399/04/01فعالتدوینعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
عرفان و تصوفکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
عرفان و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
عرفان وحکمت اسلامیدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
علم اطلاعات و دانش شناسیکارشناسی پیوسته1393/11/28فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--13931128علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانشدکتری تخصصی1393/07/06فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--806علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانشدکتری تخصصی1393/07/06فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--806علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--821علوم اجتماعیدانلود فایل
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالبازنگریعلم اطلاعات و دانش شناسی--792علوم اجتماعیدانلود فایل
علم داده هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدوینآمار--914علوم پایهدانلود فایل
علم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--756علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگریپاتوبیولوژی--6دامپزشکیدانلود فایل
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته1370/04/16فعالتدوینپاتوبیولوژی--220دامپزشکیدانلود فایل
علوم ارتباطاتدکتری تخصصی1373/10/25فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--291علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/05فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--256علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--13970701علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971005علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1397/11/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971111علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی و تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینعلوم حوزوی--481علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی و جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1384/05/22فعالتدوینعلوم حوزوی--556علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی و روانشناسی عمومیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینعلوم حوزوی--481علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/17فعالتدوینعلوم حوزوی--544علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش علوم جزائی وجرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش فلسفه کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش حقوق بین الملکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش زبان وادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--792علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش علوم قرآنی وحدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/12/10فعالتدوینالهیات--477علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی- حقوق بین المللدکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
علوم اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد آموزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدوینعلوم اقتصادی--883علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایراندکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمهدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجیدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدوینعلوم اقتصادی--883علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ایدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد فرهنگ و هنرکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدوینعلوم اقتصادی--883علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/22فعالتدوینعلوم اقتصادی--874علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مسکنکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوینعلوم اقتصادی--851علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابعدکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/03فعالبازنگریعلوم اقتصادی--90علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرادکتری تخصصی1395/06/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--77علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالتدوینعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اقتصادی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/23فعالتدویننظامی و انتظامی--882علوم انسانیدانلود فایل
علوم انتظامیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدویننظامی و انتظامی--344علوم انسانیدانلود فایل
علوم انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21فعالتدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
علوم انتظامیکارشناسی ناپیوسته1376/04/22فعالتدویننظامی و انتظامی--344علوم انسانیدانلود فایل
علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1395/04/21فعالبازنگریعلوم تربیتی--107علوم انسانیدانلود فایل
علوم تربیتی گرایش آموز ش و پرورش ابتداییکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
علوم تربیتی گرایش تاریخ فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
علوم تربیتی گرایش تربیت دینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۳٬۵۰۱ تا ۳٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.