لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
زیست شناسی سلولی و مولکولیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--13960820علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالبازنگریعلوم زیستی--13960820علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی - بوم شناسیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی - سیستماتیکدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژیدکتری تخصصی1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوریکارشناسی پیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوریکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالتدوینعلوم زیستی--824علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم زیستی--887علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوریدکتری تخصصی1399/12/03فعالتدوینعلوم زیستی--939علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوری میکروبیدکتری تخصصی1391/09/26فعالتدوینعلوم زیستی--814علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوری گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--86علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوری گرایش صنعت ومحیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/26فعالتدوینعلوم زیستی--805علوم پایهدانلود فایل
زیست فناوری گرایش میکروبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
ساخت عدسی و قطعات اپتیکیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--267علمی و کاربردیدانلود فایل
ساخت فریم عینک و محافظ های چشمیکاردانی ناپیوسته1398/10/01فعالتدوینصنعت--267علمی و کاربردیدانلود فایل
ساخت و تولیدکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته1382/12/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--502فنی و مهندسیدانلود فایل
سر دفتری اسناد رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری--7فنی و حرفه ایدانلود فایل
سرپرستی کارگاه مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
سرپرستی کارگاه های مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
سفال و سرامیککاردانی پیوسته1378/10/05فعالتدوینهنرهای کاربردی--385هنر و معماریدانلود فایل
سم شناسیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--651دامپزشکیدانلود فایل
سم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوینعلوم پایه--851دامپزشکیدانلود فایل
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات امنیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدویننظامی و انتظامی--830علوم انسانیدانلود فایل
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدویننظامی و انتظامی--830علوم انسانیدانلود فایل
سنجش و اندازه گیریدکتری تخصصی1383/10/14فعالتدوینعلوم تربیتی--71علوم انسانیدانلود فایل
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)کارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/15فعالتدوینروانشناسی--286علوم انسانیدانلود فایل
سیاست گذاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
سیاست گذاری عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینعلوم سیاسی--884علوم اجتماعیدانلود فایل
سیاستگذاری علم وفناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینمدیریت--865علوم انسانیدانلود فایل
سیاستگذاری علم وفناوریدکتری تخصصی1386/02/29فعالتدوینمدیریت--631علوم انسانیدانلود فایل
سیاستگذاری فرهنگیدکتری تخصصی1388/08/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--736علوم اجتماعیدانلود فایل
سیره پیامبر اعظم (ص)دکتری تخصصی1395/01/28فعالتدوینعلوم حوزوی--872علوم انسانیدانلود فایل
سینماکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/13فعالتدوینهنرهای نمایشی--260هنر و معماریدانلود فایل
سینماکارشناسی پیوسته1365/01/16فعالتدوینهنرهای نمایشی--39هنر و معماریدانلود فایل
شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--6فنی و حرفه ایدانلود فایل
شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)کارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینعلوم حوزوی--693علوم انسانیدانلود فایل
شهرسازیدکتری تخصصی1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
شهرسازی اسلامیدکتری تخصصی1399/05/20فعالتدوینشهرسازی--931هنر و معماریدانلود فایل
شیعه شناسیدکتری تخصصی1388/08/02فعالتدوینعلوم حوزوی--736علوم انسانیدانلود فایل
شیعه شناسیکارشناسی پیوسته1383/12/22فعالتدوینعلوم حوزوی--540علوم انسانیدانلود فایل
شیعه شناسی گرایش تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
شیعه شناسی گرایش جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
شیعه شناسی گرایش کلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/20فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970220علوم انسانیدانلود فایل
شیمی آرایشی و بهداشتیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالبازنگریعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
شیمی آزمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینشیمی--94علوم پایهدانلود فایل
شیمی آزمایشگاهیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
شیمی محضکارشناسی پیوسته1395/12/01فعالبازنگریشیمی--92علوم پایهدانلود فایل
شیمی کاربردیدکتری تخصصی1394/08/11فعالبازنگریشیمی--126علوم پایهدانلود فایل
شیمی کاربردیکارشناسی پیوسته1395/12/01فعالبازنگریشیمی--92علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی آلیدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--13960817علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی آلیدکتری تخصصی1371/04/14فعالتدوینشیمی--241علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریشیمی--92علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--13960817علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهدکتری تخصصی1398/02/11فعالبازنگریشیمی--13980211علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/19فعالبازنگریشیمی--1397/02/19علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی تجزیهدکتری تخصصی1371/04/14فعالتدوینشیمی--241علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی داروییدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینشیمی--883علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی داروییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریشیمی--86علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریشیمی--86علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1398/02/11فعالبازنگریشیمی--13980211علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--13960817علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریشیمی--93علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی فیزیکدکتری تخصصی1371/04/14فعالتدوینشیمی--241علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی معدنیدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--13960817علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی معدنیدکتری تخصصی1398/01/27فعالبازنگریشیمی--13980127علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی معدنیدکتری تخصصی1371/04/14فعالتدوینشیمی--241علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریشیمی--92علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانسکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینشیمی--707علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پلیمردکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--13960817علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پلیمردکتری تخصصی1392/06/03فعالتدوینشیمی--841علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالتدوینشیمی--86علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/03/19فعالتدوینشیمی--13980319علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی پیشرانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی کاتالیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالتدوینشیمی--86علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی کاربردیدکتری تخصصی1396/08/17فعالبازنگریشیمی--13960817علوم پایهدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریشیمی--92علوم پایهدانلود فایل
صنایع دستیکاردانی ناپیوسته1386/02/29فعالتدوینهنرهای کاربردی--631هنر و معماریدانلود فایل
صنایع دستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
صنایع دستیکارشناسی پیوسته1366/09/07فعالتدوینهنرهای کاربردی--103هنر و معماریدانلود فایل
صنایع شیمیاییکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع غذاییکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینکشاورزی--7فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع غذاییکاردانی ناپیوسته1368/11/01فعالتدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع فلزیکاردانی پیوسته1399/03/12فعالبازنگریعلوم مهندسی--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع نساجیکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع چوب و مبلمانکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
طبیعت گردی گرایش اکو توریسمکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/15فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13990715علوم اجتماعیدانلود فایل
طبیعت گردی گرایش ژئو توریسمکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/15فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13990715علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۵۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.