لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--153علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم ریاضی--92علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--13971005علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریخته گریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--780علوم پایهدانلود فایل
ریز زیست فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/03/24فعالبازنگریعلوم زیستی--13990324علوم پایهدانلود فایل
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)دکتری تخصصی1385/10/09فعالتدوینعلوم زیستی--611علوم پایهدانلود فایل
زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامیکارشناسی پیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم حوزوی--857علوم انسانیدانلود فایل
زبان روسیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسیدکتری تخصصی1392/02/01فعالبازنگریزبانشناسی--827علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی رایانشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبانشناسی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش حقوقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش روان شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش محضکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش ناشنواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان شناسی گرایش نشانه شناختیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
زبان فارسی و معارف اسلامیکاردانی ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--541علوم انسانیدانلود فایل
زبان های باستانی ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/25فعالبازنگریزبانشناسی--80علوم انسانیدانلود فایل
زبان های باستانی ایراندکتری تخصصی1396/08/13فعالبازنگریزبانشناسی--13960813علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات آلمانیکارشناسی پیوسته1394/03/25فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--106علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اردوکارشناسی پیوسته1369/02/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--193علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اردوکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--97علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ارمنیکارشناسی پیوسته1370/02/28فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--94علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات اسپانیاییکارشناسی پیوسته1387/03/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--684علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیدکتری تخصصی1395/07/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--115علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته1387/11/12فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--707علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--248علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1396/04/24فعالبازنگریزبانشناسی--13960424علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ترکی استامبولیکارشناسی پیوسته1381/12/17فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--488علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات سواحیلیکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--409علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/03/16فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--861علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1382/02/27فعالتدوینعلوم حوزوی--481علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1389/07/17فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالبازنگریعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/02فعالتدوینعلوم حوزوی--13941002علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/10فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13951210علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13960921علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1391/04/04فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--800علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجیکارشناسی پیوسته1377/02/27فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--357علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--797علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیدکتری تخصصی1392/08/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--847علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--836علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/23فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13990223علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی پیوسته1399/08/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13990814علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/21فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--743علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات هوساییکارشناسی پیوسته1379/12/14فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--409علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ژاپنیکارشناسی پیوسته1394/09/09فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--109علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات کردیکارشناسی پیوسته1395/12/07فعالبازنگریزبانشناسی--13951207علوم انسانیدانلود فایل
زبان و زبان شناسیکارشناسی پیوسته1398/12/08فعالبازنگریزبانشناسی--13981208علوم انسانیدانلود فایل
زبان و فرهنگ روسیکارشناسی پیوسته1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
زبان و فرهنگ عربیکارشناسی پیوسته1395/09/13فعالتدوینعلوم حوزوی--880علوم انسانیدانلود فایل
زبان و فرهنگ فرانسهکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--767علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1390/12/15فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--797علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسیدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--266علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--855علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامهکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/01فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--827علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانیدکتری تخصصی1390/09/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--790علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غناییدکتری تخصصی1390/09/05فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--790علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--865علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/01فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--827علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--855علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه ونقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--865علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارشکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/16فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--855علوم انسانیدانلود فایل
زبان وادبیات چینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--865علوم انسانیدانلود فایل
زبان چینیکارشناسی پیوسته1370/02/08فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--217علوم انسانیدانلود فایل
زبان کره ایکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--887علوم انسانیدانلود فایل
زبانهای باستانی ایران و بین النهرینکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/11/18فعالتدوینزبانشناسی--388علوم انسانیدانلود فایل
زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریعلوم زمین--155علوم پایهدانلود فایل
زمین شناسیکارشناسی پیوسته1398/03/06فعالتدوینعلوم زمین--13980306علوم پایهدانلود فایل
زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم زمین--153علوم پایهدانلود فایل
زمین شناسی دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینعلوم زمین--830علوم پایهدانلود فایل
زیست اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/02/29فعالتدوینعلوم حوزوی--631علوم انسانیدانلود فایل
زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته1396/08/16فعالتدوینعلوم زیستی--13960816علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوریکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریعلوم زیستی--85علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریاکارشناسی پیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریادکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--86علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریاییدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--86علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریاییدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم زیستی--86علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۳٬۳۰۱ تا ۳٬۴۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.