لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حقوق مالی-اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینحقوق--921علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
حقوق نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
حقوق نفت و گازدکتری تخصصی1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
حقوق هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
حقوق پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
حقوق کیفری اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
حقوق گرایش حقوق ثبتیکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--242علمی و کاربردیدانلود فایل
حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
حکمت اشراقدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
حکمت اشراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
حکمت متعالیهدکتری تخصصی1387/07/06فعالتدوینعلوم حوزوی--692علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنرهای دینیدکتری تخصصی1390/11/17فعالتدوینهنرهای کاربردی--795هنر و معماریدانلود فایل
حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--932علوم انسانیدانلود فایل
حکمرانیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
خانواده و سلامت جنسیدکتری تخصصی1395/08/15فعالتدوینروانشناسی--879علوم انسانیدانلود فایل
خدمات اداریکاردانی ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینمدیریت--548علوم انسانیدانلود فایل
خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات هتلداری بیمارستانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
خلبانی بالگردکارشناسی پیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950229فنی و مهندسیدانلود فایل
خلبانی پهپادکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875فنی و مهندسیدانلود فایل
دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--13951225دامپزشکیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23فعالبازنگریعلوم اجتماعی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجراییکارشناسی پیوسته1395/09/22فعالتدوینمدیریت--13950922علوم انسانیدانلود فایل
دریا نوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی صنایع--157فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعالبازنگریمدیریت--721علوم انسانیدانلود فایل
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیدکتری تخصصی1395/10/26فعالتدوینمدیریت--13951026علوم انسانیدانلود فایل
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/29فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970629علوم انسانیدانلود فایل
دین و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمان های بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/12فعالبازنگریعلوم سیاسی--13990712علوم اجتماعیدانلود فایل
رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رادیو گرایش نویسندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/17فعالتدوینهنرهای نمایشی--648هنر و معماریدانلود فایل
رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--99دامپزشکیدانلود فایل
راهبری لکوموتیوکاردانی ناپیوسته1398/05/20فعالبازنگریصنعت--266علمی و کاربردیدانلود فایل
راهنمایی و مشاورهکارشناسی پیوسته1400/03/11فعالبازنگریمشاوره--250علوم انسانیدانلود فایل
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
رفاه اجتماعیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
رفتار حرکتیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960921علوم اجتماعیدانلود فایل
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/04فعالبازنگریعلوم ورزشی--786علوم اجتماعیدانلود فایل
رمزکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/02/27فعالتدویننظامی و انتظامی--357علوم پایهدانلود فایل
روابط بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25فعالتدوینعلوم سیاسی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
روابط بین المللدکتری تخصصی1372/08/16فعالتدوینعلوم سیاسی--266علوم اجتماعیدانلود فایل
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950329علوم انسانیدانلود فایل
روابط عمومیکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
روان شناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینروانشناسی--921علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی بالینیدکتری تخصصی1399/10/29فعالبازنگریروانشناسی--191علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/15فعالبازنگریروانشناسی--190علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی سلامتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/06فعالتدوینروانشناسی--944علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی صنعتی و سازمانیدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینروانشناسی--883علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی صنعتی و سازمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/10فعالبازنگریروانشناسی--124علوم انسانیدانلود فایل
روان شناسی گرایش روانشناسی دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/13فعالتدوینروانشناسی--880علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسیکارشناسی پیوسته1391/12/13فعالبازنگریروانشناسی--824علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسیدکتری تخصصی1367/03/07فعالتدوینروانشناسی--160علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی سلامتدکتری تخصصی1380/11/28فعالتدوینروانشناسی--414علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گراکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینروانشناسی--927علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی کودک و نوجوانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/10/25فعالتدوینروانشناسی--13811025علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی بالینی گرایش خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/25فعالتدوینروانشناسی--496علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/18فعالبازنگریروانشناسی--13980418علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/08/01فعالتدوینروانشناسی--285علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--29علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینروانشناسی--649علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی و آموزش کودکان استثناییدکتری تخصصی1378/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--382علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--616علوم اجتماعیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیدکتری تخصصی1393/04/31فعالبازنگریعلوم ورزشی--665علوم اجتماعیدانلود فایل
روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/06فعالتدوینعلوم ورزشی--13970606علوم اجتماعیدانلود فایل
روزنامه نگاریکارشناسی پیوسته1383/05/17فعالتدوینعلوم اجتماعی--517علوم اجتماعیدانلود فایل
روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/07فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--85علوم اجتماعیدانلود فایل
روزنامه نگاری رادیو وتلویزیونکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/30فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--808علوم اجتماعیدانلود فایل
ریاضیدکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/23فعالتدوینعلوم ریاضی--14000323علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش رمز و کدکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش علوم دادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینعلوم ریاضی--887علوم پایهدانلود فایل
ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/23فعالبازنگریعلوم ریاضی--70علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش جبردکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش هندسه - توپولوژیدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12فعالتدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش کاربردیدکتری تخصصی1376/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
ریاضیات مالیدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم ریاضی--884علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.