لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادثکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلی گرایش روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلی گرایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاورهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25فعالتدوینهنرهای نمایشی--382هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی پیوسته1370/07/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--225هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیمانکاردانی پیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--399علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرینکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/08فعالبازنگریعلوم تربیتی--850علوم انسانیدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیدکتری تخصصی1387/03/04فعالتدوینعلوم تربیتی--384علوم انسانیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم دامی--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته1371/07/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی شیلاتکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدوینمعماری--914هنر و معماریدانلود فایل
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینماشین های کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی مواد غذاییکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینصنایع غذایی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی چوبکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنیک های فروشکاردانی ناپیوسته1398/05/08فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--265علمی و کاربردیدانلود فایل
جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--137علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
جامعه شناسی انقلابدکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/08/24فعالتدوینعلوم اجتماعی--365علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--877علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی فرهنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
جامعه شناسی ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/13فعالبازنگریعلوم ورزشی--158علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایراندکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعیدکتری تخصصی1378/04/20فعالتدوینعلوم اجتماعی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستاییدکتری تخصصی1392/04/30فعالتدوینعلوم اجتماعی--838علوم اجتماعیدانلود فایل
جدول و سرفصل دروس عمومیکارشناسی پیوسته1392/07/02فعالتدوینمدیریت--13960405علوم انسانیدانلود فایل
جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--99دامپزشکیدانلود فایل
جرم یابیدکتری تخصصی1392/06/03فعالتدویننظامی و انتظامی--841علوم انسانیدانلود فایل
جریانهای کلامی معاصردکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم حوزوی--780علوم انسانیدانلود فایل
جغرافیاکارشناسی پیوسته1395/06/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13950628علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی رویداد و خدمات سفرکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی مقصدکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و دفاع مقدسکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینعلوم جغرافیایی--816علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینعلوم جغرافیایی--795علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای نظامیدکتری تخصصی1392/04/23فعالتدوینعلوم جغرافیایی--837علوم اجتماعیدانلود فایل
جلوه های ویژه بصریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای نمایشی--925هنر و معماریدانلود فایل
جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/31فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/11/01فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
جنگ الکترونیکدکتری تخصصی1393/10/17فعالتدویننظامی و انتظامی--853فنی و مهندسیدانلود فایل
جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/23فعالتدوینصنعت--13620923علمی و کاربردیدانلود فایل
حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریحسابداری--156علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکارشناسی پیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم انسانی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداریدکتری تخصصی1394/11/17فعالبازنگریحسابداری--13941117علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--4فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداریکارشناسی پیوسته1396/02/16فعالبازنگریحسابداری--13960216علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکاردانی ناپیوسته1366/06/21فعالتدوینحسابداری--93علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریعلوم انسانی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/08/12فعالتدوینحسابداری--920علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینحسابداری--884علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینحسابداری--825علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریحسابداری--13950205علوم اجتماعیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
حفاظت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940725علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت اطلاعات نظامیکاردانی ناپیوسته1400/04/06فعالتدویننظامی و انتظامی--944علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت ملیدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت و حراستکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدویننظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینمعماری--149هنر و معماریدانلود فایل
حقوقکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریحقوق--13960701علوم انسانیدانلود فایل
حقوقکارشناسی پیوسته1394/09/23فعالبازنگریحقوق--110علوم انسانیدانلود فایل
حقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.