لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای نظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/07/23فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--788علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای نظامیدکتری تخصصی1392/04/23فعالتدوینعلوم جغرافیایی--837علوم اجتماعیدانلود فایل
جلوه های ویژه بصریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای نمایشی--925هنر و معماریدانلود فایل
جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/31فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
جمعیت شناسیدکتری تخصصی1378/11/01فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
جنگ الکترونیکدکتری تخصصی1393/10/17فعالتدویننظامی و انتظامی--853فنی و مهندسیدانلود فایل
جوشکاریکاردانی پیوسته1398/04/17فعالبازنگریعلوم مهندسی--11فنی و حرفه ایدانلود فایل
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/23فعالتدوینصنعت--13620923علمی و کاربردیدانلود فایل
حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی--9فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریحسابداری--156علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریدکتری تخصصی1394/11/17فعالبازنگریحسابداری--13941117علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکاردانی پیوسته1397/12/06فعالبازنگریعلوم انسانی--4فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداریکارشناسی پیوسته1396/02/16فعالبازنگریحسابداری--13960216علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکاردانی ناپیوسته1366/06/21فعالتدوینحسابداری--93علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکارشناسی ناپیوسته1399/10/23فعالبازنگریعلوم انسانی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابرسیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/08/12فعالتدوینحسابداری--920علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینحسابداری--884علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری مدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالتدوینحسابداری--825علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداری گرایش حسابداری صنعتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
حسابرسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریحسابداری--13950205علوم اجتماعیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
حفاظت اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940725علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت ملیدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت و حراستکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/23فعالتدویننظامی و انتظامی--883علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینمعماری--149هنر و معماریدانلود فایل
حقوقکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریحقوق--13960701علوم انسانیدانلود فایل
حقوقکارشناسی پیوسته1394/09/23فعالبازنگریحقوق--110علوم انسانیدانلود فایل
حقوقکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
حقوقدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
حقوق ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/11/05فعالتدوینحقوق--545علوم انسانیدانلود فایل
حقوق اسناد و قراردادهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
حقوق انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/09/04فعالتدوینحقوق--887علوم انسانیدانلود فایل
حقوق بشرکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینحقوق--409علوم انسانیدانلود فایل
حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق بین الملل عمومیدکتری تخصصی1375/02/16فعالتدوینحقوق--317علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجارت الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجارت بین المللدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینحقوق--883علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینحقوق--506علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینحقوق--865علوم انسانیدانلود فایل
حقوق تجاری اقتصادی بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/29فعالتدوینحقوق--693علوم انسانیدانلود فایل
حقوق ثبت اسناد و املاککارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق جزا و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/07/17فعالتدوینحقوق--284علوم انسانیدانلود فایل
حقوق جزا و جرم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق حمل و نقل تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق خانوادهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق خصوصیدکتری تخصصی1372/02/05فعالتدوینحقوق--256علوم انسانیدانلود فایل
حقوق دادرسی اداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15فعالتدوینحقوق--821علوم انسانیدانلود فایل
حقوق شرکتهای تجاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق عمومیدکتری تخصصی1378/12/03فعالتدوینحقوق--389علوم انسانیدانلود فایل
حقوق عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/02/03فعالتدوینحقوق--297علوم انسانیدانلود فایل
حقوق فناوریهای زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینحقوق--716علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/06/11فعالتدوینحقوق--13820611علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق--912علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالی-اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینحقوق--921علوم انسانیدانلود فایل
حقوق محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/05/18فعالتدوینحقوق--484علوم انسانیدانلود فایل
حقوق نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
حقوق نفت و گازدکتری تخصصی1390/01/27فعالتدوینحقوق--779علوم انسانیدانلود فایل
حقوق هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
حقوق پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالتدوینحقوق--835علوم انسانیدانلود فایل
حقوق کیفری اطفال و نوجوانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/12/11فعالتدوینحقوق--673علوم انسانیدانلود فایل
حقوق کیفری و جرم شناسیدکتری تخصصی1373/06/06فعالتدوینعلوم حوزوی--281علوم انسانیدانلود فایل
حقوق گرایش حقوق ثبتیکارشناسی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--242علمی و کاربردیدانلود فایل
حمل و نقل جاده ایکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینعلوم مهندسی--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
حکمت اشراقدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
حکمت اشراقکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
حکمت متعالیهدکتری تخصصی1387/07/06فعالتدوینعلوم حوزوی--692علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
حکمت هنرهای دینیدکتری تخصصی1390/11/17فعالتدوینهنرهای کاربردی--795هنر و معماریدانلود فایل
حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--932علوم انسانیدانلود فایل
حکمرانیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
خانواده و سلامت جنسیدکتری تخصصی1395/08/15فعالتدوینروانشناسی--879علوم انسانیدانلود فایل
خدمات اداریکاردانی ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینمدیریت--548علوم انسانیدانلود فایل
خدمات بازرگانی بین المللیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات هتلداری بیمارستانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پس از فروش خودروکاردانی ناپیوسته1399/10/22فعالتدوینعلوم مهندسی--24فنی و حرفه ایدانلود فایل
خلبانی بالگردکارشناسی پیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950229فنی و مهندسیدانلود فایل
خلبانی پهپادکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875فنی و مهندسیدانلود فایل
دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--13951225دامپزشکیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/23فعالبازنگریعلوم اجتماعی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
دانش اجتماعی مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
دانشنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی--707علوم اجتماعیدانلود فایل
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجراییکارشناسی پیوسته1395/09/22فعالتدوینمدیریت--13950922علوم انسانیدانلود فایل
دریا نوردی (ناوبری)کارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی صنایع--157فنی و مهندسیدانلود فایل
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08فعالبازنگریمدیریت--721علوم انسانیدانلود فایل
دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمیدکتری تخصصی1395/10/26فعالتدوینمدیریت--13951026علوم انسانیدانلود فایل
دین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/06/29فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970629علوم انسانیدانلود فایل
دین و رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
دین ورسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینعلوم اجتماعی--804علوم اجتماعیدانلود فایل
دین پژوهیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
دیپلماسی و سازمان های بین المللیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/12فعالبازنگریعلوم سیاسی--13990712علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.