لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تاریخ تشیعدکتری تخصصی1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامیدکتری تخصصی1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ تمدنکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریعلوم تاریخی--13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24فعالتدوینالهیات--545علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ تمدن اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ جهانکارشناسی پیوسته1395/09/01فعالبازنگریعلوم تاریخی--13950901علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ علم در دوره اسلامیدکتری تخصصی1399/06/02فعالتدوینعلوم تاریخی--932علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینعلوم تاریخی--506علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/04/03فعالتدوینعلوم حوزوی--414علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم تاریخی--748علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ معاصر جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم تاریخی--548علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ معاصرجهان اسلامدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ هنر ایران اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ هنر ایران باستانکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ هنر جهان اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--779علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--200علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/05/23فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980523علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ گرایش اسناد ومدارک آرشیوی و نسخه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ ایران باستانکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--209علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهانکارشناسی ارشد ناپیوسته1371/09/15فعالتدوینعلوم تاریخی--248علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارسکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
تبریدکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینعلوم مهندسی--297فنی و حرفه ایدانلود فایل
تبلیغ در حج و زیارتکارشناسی پیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--792علوم انسانیدانلود فایل
تبلیغ و ارتباطاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/08/11فعالتدوینعلوم حوزوی--696علوم انسانیدانلود فایل
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/04/26فعالتدوینعلوم تربیتی--13980426علوم انسانیدانلود فایل
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/17فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970217علوم انسانیدانلود فایل
ترافیک شهریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت اخلاقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
تربیت بدنیکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم انسانی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--204علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته1377/11/04فعالتدوینعلوم ورزشی--369علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت دبیر فنی حسابداریکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینحسابداری--414علوم اجتماعیدانلود فایل
تربیت مربی اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/07/17فعالتدویننظامی و انتظامی--878علوم انسانیدانلود فایل
تربیت معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
تربیت معلم قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1385/07/22فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--599علوم انسانیدانلود فایل
تربیت کودککاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم انسانی--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
ترجمهدکتری تخصصی1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--751علوم انسانیدانلود فایل
تسلیحات گرایش سلاح و مهماتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29فعالتدویننظامی و انتظامی--338فنی و مهندسیدانلود فایل
تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعهکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--719علوم انسانیدانلود فایل
تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960228علوم انسانیدانلود فایل
تصویر سازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/09/18فعالتدوینهنرهای تجسمی--208هنر و معماریدانلود فایل
تصویر متحرککارشناسی ارشد ناپیوسته1369/10/16فعالتدوینهنرهای تجسمی--210هنر و معماریدانلود فایل
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالتدوینبرق و کامپیوتر--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های عمرانیکاردانی ناپیوسته1399/07/20فعالتدوینعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
تعمیر ونگهداری هواپیماکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
تفسیر تطبیقیدکتری تخصصی1384/04/04فعالتدوینعلوم حوزوی--550علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر رواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/04/01فعالبازنگریعلوم حوزوی--14علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر قرآن مجیدکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
تفسیر و علوم قرآنکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/12/08فعالتدوینعلوم حوزوی--538علوم انسانیدانلود فایل
تفنگداری دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--14فنی و مهندسیدانلود فایل
تلویزیون و هنرهای دیجیتالکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--511هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی پویانماییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای تجسمی--925هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش مستندکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
تهیه کنندگی گرایش نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/01/29فعالتدوینهنرهای نمایشی--504هنر و معماریدانلود فایل
توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادثکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلی گرایش روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه محلی گرایش شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالبازنگریعلوم اجتماعی--861علوم اجتماعیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دینکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاورهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/07/25فعالتدوینهنرهای نمایشی--382هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیماکارشناسی پیوسته1370/07/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--225هنر و معماریدانلود فایل
تولید سیمانکاردانی پیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--399علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرینکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
تکنولوژی آبیاریکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم و مهندسی آب--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/08فعالبازنگریعلوم تربیتی--850علوم انسانیدانلود فایل
تکنولوژی آموزشیدکتری تخصصی1387/03/04فعالتدوینعلوم تربیتی--384علوم انسانیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم دامی--223کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینتولیدات گیاهی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته1371/07/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی شیلاتکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/12/19فعالتدوینمعماری--914هنر و معماریدانلود فایل
تکنولوژی ماشین های کشاورزیکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینماشین های کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی محیط زیستکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1371/08/03فعالتدوینمنابع طبیعی--246کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۱۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.