لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ایران شناسی گرایش ایران باستان و میانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریعلوم تاریخی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/03/24فعالتدوینعلوم تاریخی--482علوم اجتماعیدانلود فایل
ایمنی شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
ایمنی شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/05/03فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970503فنی و مهندسیدانلود فایل
ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوینمهندسی صنایع--13970907فنی و مهندسیدانلود فایل
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSEدکتری تخصصی1396/02/23فعالتدوینمهندسی صنایع--883فنی و مهندسیدانلود فایل
بازسازی پس از سانحهکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/01/27فعالتدوینمعماری--541هنر و معماریدانلود فایل
بازیگریکارشناسی پیوسته1394/06/07فعالبازنگریهنرهای نمایشی--865هنر و معماریدانلود فایل
بازیگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/06/07فعالتدوینهنرهای نمایشی--731هنر و معماریدانلود فایل
باستان سنجی گرایش آثار و مواد آلیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/11/24فعالتدوینهنرهای کاربردی--871هنر و معماریدانلود فایل
باستان سنجی گرایش آثار و مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/11/24فعالتدوینهنرهای کاربردی--871هنر و معماریدانلود فایل
باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریباستان شناسی--13990209علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
باستان شناسیکارشناسی ناپیوسته1383/11/03فعالتدوینباستان شناسی--535علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران اسلامیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران تاریخیدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش دوران تاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخدکتری تخصصی1374/07/30فعالتدوینباستان شناسی--305علوم اجتماعیدانلود فایل
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/05فعالتدوینباستان شناسی--56علوم اجتماعیدانلود فایل
بافت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/04/02فعالتدوینعلوم پایه--621دامپزشکیدانلود فایل
بافت شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1386/12/11فعالتدوینعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
بانکداری اسلامیکارشناسی پیوسته1387/07/06فعالتدوینعلوم اقتصادی--692علوم اجتماعیدانلود فایل
باکتری شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالبازنگریپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
باکتری شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
برنامه ریزی آمایش سرزمیندکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--943علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی آمایش سرزمینکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13960227علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزش از راه دوردکتری تخصصی1395/11/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--13951127علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--13970820علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1397/12/19فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13971219علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونکارشناسی پیوسته1395/09/14فعالبازنگریعلوم اجتماعی--86علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی توسعه منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/12/02فعالتدوینعلوم جغرافیایی--500علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریعلوم تربیتی--200علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1393/10/30فعالبازنگریعلوم تربیتی--96علوم انسانیدانلود فایل
برنامه ریزی رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--389علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/23فعالبازنگریشهرسازی--837هنر و معماریدانلود فایل
برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینعلوم اجتماعی--684علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه ریزی گردشگری (توریسم)کارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینگردشگری--548علوم اجتماعیدانلود فایل
برنامه و بودجه دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
بلاغت و نقد ادبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
بهداشت آبزیاندکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--651دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--775دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته1389/06/06فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--767دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--748دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریبهداشت و بیماریهای آبزیان--13دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای آبزیاندیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--13840321دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای دامهای کوچکدیپلمای دانشگاهی1381/09/16فعالتدوینعلوم درمانگاهی--472دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای طیوردیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--13840321دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای پرندگاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--27دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت و بیماریهای گاودیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--13840321دامپزشکیدانلود فایل
بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--795دامپزشکیدانلود فایل
بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینعلوم مهندسی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
بیم سنجیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینآمار--858علوم پایهدانلود فایل
بیم سنجیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدوینآمار--925علوم پایهدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1396/09/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--13960929دامپزشکیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--88دامپزشکیدانلود فایل
بیمهدکتری تخصصی1396/03/20فعالتدوینعلوم اقتصادی--884علوم اجتماعیدانلود فایل
بیمهکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت--414علوم انسانیدانلود فایل
بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری دستیاری1395/03/22فعالتدوینعلوم درمانگاهی--874دامپزشکیدانلود فایل
بیوانفورماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینعلوم زیستی--858علوم پایهدانلود فایل
بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینعلوم ریاضی--860علوم پایهدانلود فایل
بیوتکنولوژیدکتری پیوسته1394/03/16فعالتدوینعلوم زیستی--861علوم پایهدانلود فایل
بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1397/07/01فعالبازنگریعلوم پایه--13970701دامپزشکیدانلود فایل
بیوتکنولوژی مولکولیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/08/07فعالتدویننظامی و انتظامی--561علوم پایهدانلود فایل
بیوتکنولوژی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
بیوتکنولوژی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
بیوشیمیدکتری تخصصی1391/10/10فعالبازنگریعلوم پایه--817دامپزشکیدانلود فایل
بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19فعالبازنگریعلوم زیستی--13940719علوم پایهدانلود فایل
بیوشیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالبازنگریعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
بیوشیمیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11فعالتدوینعلوم پایه--756دامپزشکیدانلود فایل
بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
بیوفیزیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریعلوم ورزشی--140علوم اجتماعیدانلود فایل
تئاتردکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینهنرهای نمایشی--861هنر و معماریدانلود فایل
تئاتر – ادبیات نمایشیکاردانی پیوسته1380/07/01فعالتدوینفرهنگ و هنر--335علمی و کاربردیدانلود فایل
تاریخکارشناسی پیوسته1375/10/21فعالتدوینعلوم تاریخی--333علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/12/06فعالتدوینعلوم حوزوی--313علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ اسلامدکتری تخصصی1392/05/27فعالتدوینعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/05فعالتدوینعلوم حوزوی--716علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1388/06/07فعالبازنگریعلوم حوزوی--731علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1395/09/15فعالبازنگریعلوم تاریخی--13950915علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم تاریخی--378علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ اهل بیت (ع)دکتری تخصصی1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ اهل بیت (ع)کارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--548علوم انسانیدانلود فایل
تاریخ ایرانکارشناسی پیوسته1395/08/17فعالبازنگریعلوم تاریخی--13950817علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ تشیعکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۹۰۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.