لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--332علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات قرآنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/02/10فعالتدوینعلوم حوزوی--780علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/12فعالتدوینهنرهای نمایشی--279هنر و معماریدانلود فایل
ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--719هنر و معماریدانلود فایل
ادیان ابراهیمیدکتری تخصصی1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--781علوم انسانیدانلود فایل
ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12فعالتدوینعلوم حوزوی--707علوم انسانیدانلود فایل
ادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/06/16فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960616علوم انسانیدانلود فایل
ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانیدکتری تخصصی1393/07/06فعالتدوینعلوم حوزوی--856علوم انسانیدانلود فایل
ادیان غیرابراهیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1383/12/12فعالتدوینعلوم حوزوی--540علوم انسانیدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریهنرهای تجسمی--841هنر و معماریدانلود فایل
ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1397/04/17فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13970626هنر و معماریدانلود فایل
ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینبرق و کامپیوتر--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
ارتباطات گرایش ارتباطات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--412علوم اجتماعیدانلود فایل
ارتباطات گرایش حج و زیارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27فعالتدوینعلوم حوزوی--779علوم انسانیدانلود فایل
ارزشیابی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/20فعالتدوینعلوم تربیتی--857علوم انسانیدانلود فایل
استخراج معدنکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی--8فنی و حرفه ایدانلود فایل
اسلام و روانشناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
اصول فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
اصول و فقه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات نظامیکارشناسی پیوسته1376/07/13فعالتدویننظامی و انتظامی--346علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی پیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875علوم انسانیدانلود فایل
اطلاعات و امنیت عمومیکاردانی ناپیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--875علوم انسانیدانلود فایل
اقتصادکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13960301علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصادکارشناسی پیوسته1391/09/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گازدکتری تخصصی1399/02/31فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گاز گرایش مدیریت مالی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گاز گرایش نهادها و سیاست های بین المللی درنفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07فعالتدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی1385/10/09فعالتدوینعلوم اقتصادی--611علوم اجتماعیدانلود فایل
اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1392/02/15فعالبازنگریعلوم زمین--829علوم پایهدانلود فایل
اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/06فعالتدوینفیزیک--13960806علوم پایهدانلود فایل
اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31فعالتدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
الهیات اخلاقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/01فعالتدوینعلوم حوزوی--928علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلامکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیثکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
الکتروتکنیککاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
الکترونیک هواپیماییکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
الکترونیک و مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
الکترونیک – رادیو تلویزیونکاردانی پیوسته1374/04/11فعالتدوینصنعت--300علمی و کاربردیدانلود فایل
الگوریتم ها و محاسباتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--861فنی و مهندسیدانلود فایل
الگوریتم و محاسباتدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--858فنی و مهندسیدانلود فایل
امام شناسی ومعارف ائمه (ع)کارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
امنیت بین المللدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--914علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش امنیت داخلیدکتری تخصصی1385/11/28فعالتدویننظامی و انتظامی--621علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
امور اداریکاردانی پیوسته1384/04/25فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--52علمی و کاربردیدانلود فایل
امور بانکیکاردانی ناپیوسته1379/10/18فعالتدوینمدیریت--406علوم انسانیدانلود فایل
امور تربیتیکارشناسی پیوسته1400/05/11فعالتدوینعلوم تربیتی--945علوم انسانیدانلود فایل
امور تربیتیکاردانی ناپیوسته1375/02/03فعالتدوینعلوم تربیتی--316علوم انسانیدانلود فایل
امور زراعی - تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
امور فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته1367/04/11فعالتدوینمدیریت--127علوم انسانیدانلود فایل
امور گمرکیکاردانی ناپیوسته1376/03/25فعالتدوینمدیریت--342علوم انسانیدانلود فایل
اموزش حرفه وفنکاردانی ناپیوسته1383/11/17فعالتدوینعلوم تربیتی--536علوم انسانیدانلود فایل
اموزش دینی وعربیکاردانی ناپیوسته1373/04/12فعالتدوینعلوم تربیتی--279علوم انسانیدانلود فایل
اموزش وپرورش ابتداییکاردانی ناپیوسته1372/12/08فعالتدوینعلوم تربیتی--274علوم انسانیدانلود فایل
اندیشه سیاسی اجتماعی معاصرکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/05/03فعالتدوینعلوم حوزوی--378علوم انسانیدانلود فایل
اندیشه معاصر مسلمیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
انرژی تجدید پذیر خورشیدیکاردانی ناپیوسته1398/09/18فعالتدوینعلوم مهندسی--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
انسان شناسی زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/10/18فعالتدوینعلوم زیستی--881علوم پایهدانلود فایل
انگل شناسیدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریپاتوبیولوژی--86دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1388/11/17فعالبازنگریپاتوبیولوژی--748دامپزشکیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17فعالبازنگریپاتوبیولوژی--748دامپزشکیدانلود فایل
انیمیشنکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--204علمی و کاربردیدانلود فایل
انیمیشنکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--10فنی و حرفه ایدانلود فایل
انیمیشن دیجیتالکارشناسی ناپیوسته1399/03/06فعالتدوینهنر--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
اهل بیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
اپیدمیولوژیدکتری تخصصی1391/11/15فعالبازنگریعلوم پایه--821دامپزشکیدانلود فایل
اکوهیدرولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/11/18فعالتدوینمنابع طبیعی--858کشاورزیدانلود فایل
اگرو اکولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو اکولوژیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرزدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذرکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذردکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
ایران شناسیکارشناسی پیوسته1383/12/22فعالتدوینعلوم تاریخی--540علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسیدکتری تخصصی1390/02/10فعالتدوینعلوم تاریخی--780علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی معاصردکتری تخصصی1399/10/07فعالتدوینعلوم سیاسی--935علوم اجتماعیدانلود فایل
ایران شناسی گرایش اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی و نسخه آراییکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/03/04فعالتدوینمعماری--684هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۲٬۸۰۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.