لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آب و هواشناسیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آبیاری – انتقال و توزیع آب کشاورزیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
آسانسور و پله­ برقیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
آسیب شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1387/08/11فعالتدوینپاتوبیولوژی--696دامپزشکیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب شناسی ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولینکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم ورزشی--156علوم اجتماعیدانلود فایل
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی1396/09/12فعالبازنگریعلوم ورزشی--13960912علوم اجتماعیدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--13970928علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--140علوم پایهدانلود فایل
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار--255علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--13970301علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1399/06/29فعالتدوینآمار--13990629علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار--522علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/08/11فعالبازنگریآمار--934علوم پایهدانلود فایل
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریآمار--943علوم پایهدانلود فایل
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار--884علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار--92علوم پایهدانلود فایل
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعالتدوینآمار--721علوم پایهدانلود فایل
آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1399/05/20فعالبازنگریعلوم تربیتی--13990520علوم انسانیدانلود فایل
آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ورزشی--245علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1399/06/12فعالبازنگریعلوم تربیتی--13990612علوم انسانیدانلود فایل
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش راهنمایی و مشاورهکارشناسی ناپیوسته1383/09/14فعالتدوینمشاوره--528علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی--858علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی--329علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ریاضی--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی--414علوم پایهدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13970828علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--861علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/08فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--122علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1392/09/24فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--848علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--183علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--280علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1387/04/01فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--138741علمی و کاربردیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--921علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیدکتری تخصصی1386/04/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--637علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--119علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--825علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--887علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسیکارشناسی پیوسته1399/11/05فعالتدوینزبانشناسی--937علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی--871علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26فعالبازنگریزبانشناسی--273علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان فرانسهدکتری تخصصی1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان ژاپنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--97علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم زیستی--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش زیست شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07فعالتدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریشیمی--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینفیزیک--556علوم پایهدانلود فایل
آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--13970330علوم انسانیدانلود فایل
آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970406علوم انسانیدانلود فایل
آموزش مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/10فعالتدوینمهندسی صنایع--13960321فنی و مهندسیدانلود فایل
آموزش هنرهای تجسمیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینهنرهای تجسمی--280هنر و معماریدانلود فایل
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970413علوم انسانیدانلود فایل
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته1383/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--524علوم انسانیدانلود فایل
آموزش کار و فناوریکارشناسی پیوسته1400/04/06فعالتدوینعلوم تربیتی--944علوم انسانیدانلود فایل
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه--13940629دامپزشکیدانلود فایل
آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی--13950928هنر و معماریدانلود فایل
آهنگسازیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
آهنگسازی موسیقی پاپکارشناسی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--266علمی و کاربردیدانلود فایل
آینده پژوهیدکتری تخصصی1393/07/20فعالتدوینمدیریت--857علوم انسانیدانلود فایل
آینده پژوهی صنایع فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینفرهنگ و هنر--263علمی و کاربردیدانلود فایل
آینده پژوهی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
آینده پژوهی گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
اتوبوسرانی درون شهریکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
احیای اکوسیستمدکتری تخصصی1398/12/04فعالتدوینمنابع طبیعی--925کشاورزیدانلود فایل
اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینعلوم زیستی--884علوم پایهدانلود فایل
اخلاق گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
اخلاق گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات ایتالیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/29فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--13960829علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات تطبیقی فارسی / عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--937علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--912علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13961111علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزوی--865علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۲٬۷۰۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۵٬۶۷۰ مورد.